పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/469

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కాన_____కాని 443 కాని_____కాని

కానక కన్న సంతానము

 • లేక లేక పుట్టిన బిడ్డ.
 • "కానక కన్న సంతానంబు శిశువులు, జీవనస్థితి కేన తావలంబు." శృం. నైష. 1. 108.

కానగ వచ్చు

 • కనబడు.
 • "కలకంఠికి బొడవు దోచి కానగ వచ్చెన్." రుక్మాం. 1. 141.

కానగాబడు

 • కనబడు.
 • "అంభోరుహాప్తుడు గానగాబడె." రుక్మాం. 5. 44.

కాననివాడు

 • అంధుడు.
 • "కాననివాని నూతగొని కాననివాడు విశిష్టవస్తువుల్, కాననిభంగి." భాగ. 7. 182.

కానబట్టు

 • కనబడు.
 • "భూ, నాకం బప్పుర మే కొఱంతయును గానంబట్ట దెప్పట్టునన్." భాస్క. రా. యు. 15.

కానబడయు

 • చూడ గలుగు.
 • "కన్నులారగ మిమ్ము గాన బడసి." హర. 4. 59.

కానబడు

 • కనబడు.
 • "స్వానుభవంబున దథ్యము కానంబడు." కా. మా. 1. 80.

కానికల

 • దు:స్వప్నము.
 • "వామహస్తము నురముపై వైచి నిదుర జెందుతఱి గానికల గందు రందు రెందు." శుక. 4. 126.

కానికి గై కొనక

 • లక్ష్యపెట్టక.
 • ఒక కానీకి కూడా పనికి వచ్చునని భావింపక.
 • ".......తేజోనిధిన్, మౌనిం గానికి నైన గైకొనక..." వరాహ. 5. 19.
 • చూ. కానికి గొనక.

కానికి గొనక

 • లక్ష్యపెట్టక.
 • "మము, గానికి గొన వప్పు డిపుడు గాడిద వైతే." భార. శాంతి. 4. 389.
 • చూ. కానికి గైకొనక.

కానిచ్చు

 • 1. జరుగ నిచ్చు.
 • "అట్లే కానిమ్ము లె మ్మనిన." ఆము. 6. 66.
 • 2. పూర్తి చేయు.
 • "ఆపని కానిస్తే ముందు, తర్వాత మిగతవి చూచుకో వచ్చు." వా.

కానితెఱగులు

 • అపమార్గములు. పాండు. 5. 69.

కానికి నైన గొనక

 • ఏమాత్రం లక్ష్య పెట్టక.
 • "ఆ నీలుండు వరూధినీపరివృతు డై పోయి తేజోనిధిన్, మౌనిం గానికినైన గైకొనక..." వరాహ. 5. 19.

కానితనము

 • దుర్మార్గము; దౌష్ట్యము.