పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/451

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కలు____కల్ల 425 కల్ల____కల్ల

కలుగు బెట్టు

 • కొద్దికొద్దిగా ఖర్చు పెట్టు, బొక్క పెట్టు.
 • "తులసిపోగులు మొదలుగా గలుగు బెట్టి." నిరం. 2. 116.

కలుగోట త్రోవలు

 • తప్పుదారి నడిచేవారు కావచ్చును. దూషణలో ప్రయుక్తం.
 • "కులహీను లధములు గులజు లుత్తములు, దొలగనికలుగోటత్రోవలు." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 345.

కలుచపడు

 • కలత చెందు.

కలుపుగోలుతనము

 • నలుగురితో కలిసి మెలిసి ఉండునేర్పు.
 • "ఆ అమ్మాయి చాలా కలుపుగోలు తనంగా ఉంటుంది." వా.

కలో అంబలో

 • ఏదో యింత - కడుపు నించు కొనుటకు - అనే సందర్భంలో ఉపయోగిస్తారు.
 • "ఏదో రాక రాక వచ్చావు. మాకు కలిగింది యేదో కలో అంబలో తీసుకొని వెడితే మాకు సంతోషం." వా.

కలో గంజో

 • చూ. కలో అంబలో.

కల్లగుట్టు

 • తెచ్చికోలు ధైర్యము. తన సత్తా సార తెలియనీయకుండా మెలగుట.
 • "దద్విరహదశావికలిత ధైర్యుండయ్యు, నుల్లంబునం గల్లగుట్టు నెట్టు కొలిపి." కళా. 5. 20. ఆము. 2. 58.
 • 'లేని ధైర్యం తెచ్చుకొని' వంటి పలుకుబడుల వంటిది.

కల్ల గుల్ల

 • తిట్టు.
 • ఒంటి. శత. 17.

కల్లనిజములు

 • సత్యాసత్యములు.
 • "వేగిరించక నీవ భావించుకొనుము, కల్లనిజములు క్రమమున గానవచ్చు." కళా. 3. 195.

కల్ల పెనుపులు పెనచు

 • దొంగ లెక్కలు వేసి అప్పు మొత్తమును అధికము చేయు.
 • "పెట్టవచ్చిన కల్ల పెనుపులు పెనచి." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి.481.

కల్లబొల్లి కబురులు

 • మాయమాటలు.

కల్లబొల్లిమాటలు

 • మాయమాటలు.

కల్ల లు పెనచు

 • అబద్ధాలు సృష్టించు.
 • "కైలాటములు జేసి కల్లలు బెనచి." ద్విప. కల్యా. 129.