పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/450

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కలి_____కలి 424 కలి_____కలు

 • చూచుకొని యే,నిలు వెడలితి నాక్షణంబ యెత్తినభీతిన్." పాండు. 5. 207.

కలియగలపు

 • కలవేసుకొను.

కలి వెన్న బుచ్చ నేర్చు

 • జొన్నలో బియ్యమో కడిగిన నీళ్ళను కలి అంటారు. కలిలో వెన్న తీయగల జాణ. అసాధ్య కార్యములను చేయగల దనుటలో వచ్చిన నిరసన సూచక మైనపలుకుబడి.
 • పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 359.
 • చూ. కలి ద్రచ్చి వెన్న దీయు.

కలిసి మెలిసి

 • ఒకటిగా, అన్యోన్యంగా.
 • "కపట మెఱుగనిమమతల గలసి మెలసి." పారి. 1. 94.
 • "వా రెంతో కలిసి మెలిసి ఉంటారు." వా.
 • రూ. కలసి మెలసి.

కలిసి వచ్చు

 • అన్నీ సమకూరి వచ్చు. మన ప్రయత్నానికి తోడు దైవబలం కలిసి వచ్చింది అనే అర్థంలో ఉపయోగించే మాట.
 • "వాడు ఆవ్యాపారం అభివృద్ధి చేయడానికి ఎన్నోవిధాల ప్రయత్నం చేసినమాట వాస్తవమే. అయితే అంతకంటే యెక్కువపెట్టినవాళ్లూ ఉన్నారు. వాళ్లు అంతంతమాత్రంలోనే ఉండగా వీడేమో పైకి ఎక్కిపోతూనే ఉన్నాడు. కలిసివచ్చింది గనక." వా.
 • "దేని కైనా కలిసి రావాలి. తొందర పడితే లాభం యే ముంది?" వా.
 • "పాపం అహోరాత్రస్య కష్టపడ్డాడు. కానీ కలిసి రాలేదు. ఏం చేస్తాడు?" వా.
 • రూ. కలసి వచ్చు.

కలిసివచ్చే రోజులు

 • అదృష్ట కాలము.
 • "కలిసివచ్చేరోజులు కనక వా డేం చేసినా లాభంగానే ఉంది." వా.

కలుకోడి

 • రాతికోడి. నీటికోడి వంటి మాట. ఒరయూరులో రాతికోడి కూస్తుం దనీ, కలుపొన్న పూస్తుం దనీ, ప్రతీతి. దీని విశిష్ట తేమిటో తెలియుట లేదు. కలుకోడిధ్వని వినాశసూచకమని వ్రాశారు కాని అది యిక్కడ కుదరదు.
 • "కలుపొన్న విరుల బెరుగన్, గలు కోడిరవంబు దిశల గలయగ జెలగన్." కుమా. 1. 5.

కలుగజేసికొను

 • జోక్యము కల్పించుకొను.
 • "నే నిందులో కలుగజేసుకో దలచుకో లేదు." వా.