పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/448

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కల___కలి 422 కై___కలి

 • "స్వర్గ మర్త్యవదూటుల చక్కదనము, తుచ్ఛ మని నాగకన్యలతోడి కలహ,మునకు గాల్ ఫ్రవ్వెదనొ లేక బొటనవ్రేల, బుడమి వ్రాసెద విది యేల పువ్వుబోడి!" దశా. కూర్మ. 82.
 • చూ. కయ్యమునకు కాలు ద్రవ్వు.

కలహమె కల్యాణముగ నెంచు

 • కలహశీలు డగు.
 • "పలుదెఱగు ముళ్లమాటల, గలహమె కళ్యాణ మని జగంబులవెంటన్..." పారి. 1. 85.

కలాపన పొసగు

 • కల్లోలము రేగు. కాశీయా. 371.

కలికమున కైన.....

 • ఏ మాత్రమూ. బొత్తిగా దొరకదు అనుపట్ల ఉపయోగిస్తారు. ఏ మిరియాలగింజ వంటి దానినో నూరి కండ్లకు కలికం వేస్తారు. ఆ కలికానికి ఏ ఆవంతైనా చాలు. దానికి కూడా లే దనుట.
 • "ఆ ఊళ్లో మజ్జిగ కలికాని కైనా దొరకదు." వా.
 • "వాడిదగ్గర తెలివితేటలు కలికానికి కూడా లేవు." వా.

కలికితురాయి

 • శిరో వేష్టనముపై రాజులు మొదలగువారు చెక్కుకొను తురాయి.
 • "కిలికితురాయి మెఱయ." వేం. మా. 1. 134.

కలిగినంతలో

 • ఉన్నంతలో.
 • "కలిగినయంతలో సుఖముగా." పాణి. 4. 18.
 • "కలిగినంతలో అతనూ తన కుటుంబం హాయిగా ఉంటున్నారు." వా.

కలిగినది

 • ఏ దుంటే అది.
 • "ఉప్పో ఊరగాయో మా యింట్లో కలిగింది లేదనకుండా పెడతాము. తిని పోతూండు నాయనా!" వా.

కలిగినప్పుడు

 • సంపద ఉన్నప్పుడు.
 • "కలిగినప్పు డెల్ల జెలువుని చెంగట, నడగి మడగి యుండు టరిది గాదు." శుక. 2. 366.
 • చూ. ఉన్నవాడు, కలవాడు.

కలిగిన యంత చెప్పు

 • ఉన్న దంతా, సర్వమూ చెప్పు.
 • "కలిగిన యంతయు, నిక్కముగ జెప్పు డనుటయు వారల్." కళా. 6. 161.

కలిగినవాడు

 • సంపన్నుడు. పాండు. 2. 71.

కలి ద్రచ్చి వెన్న గొనగల

 • అసాధ్య కార్యములను నెఱవేర్చగల - జాణ అనుటలో నిరసనగా అనుమాట.