పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/447

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కల____కల 421 కల____కల

 • అవి యథార్థం కావు అనుటపై వచ్చినది.
 • "అది కలలోని కాను పయి యంబిక యానతి మున్నె కల్గి..." హరి. ఉత్త. 7. 174.
 • చూ. కలలోని వార్త.

కలలోని వార్త

 • అసంభవము.
 • "మించు ననబోడిచందంబు మేలు కనిన, వాడు తలపోయి గలలోని వార్త యయ్యె." పాండు. 4. 238.
 • చూ. కలలోని కాన్పు.

కలలో నైనా

 • కలలో కూడా, ఎన్నడూ, బొత్తిగా అలాంటిది లేదనుట.
 • చూ. కలలో కూడ.

కలలో లేని

 • అసంభవ మైన.
 • చూ. ఇలలో లేని.

కలవంటకము

 • రకరకాల వంటలు. రకరకాల పదార్థాలు కలిపి చేసినవంటలు.
 • "పైడిచూలాలి వేవిళ్ళు వాయ దోట కలిమిచెలివెట్టు కలవంటకంబు లనగ." యయా. 4. 9.

కలవరపడు

 • కలతపడు; కంగారుపడు.
 • "అప్పులవాడే వచ్చ డేమో అని నీవు తలుపు తట్టగానే కలవరపడ్డాను." వా.

కలవాడు

 • 1.ధనవంతుడు; ఉన్నవాడు.
 • "అరకూటలాప మర్హ మే కలవానికిని." శృం. నైష. 4. 68. కాశీ. 3. 47.
 • "పేరు గలవాడు కలవాడు పెద్దవాడు." హంస. 1. 57.
 • 2. అయినవాడు, ఆప్తుడు.
 • "శాంతనవుండు సర్వకురుసంతతికిం గలవాడు జాడె." భార. ఉద్యో. 2. 165.

కలవు (వలపు)

 • కలవాడవు.
 • "నాతోడి వలపు గల వేని." బస. 3. 49.

కలశము లెత్తు

 • ప్రకటము చేయు. తాళ్ల. సం. 4. 133.

కలసికట్టుగ

 • ఒకమాట మీద, ఏకీభావముతో.
 • "కలసికట్టుగ నుందము గాక యున్న, జులుకదన మగు జుమ్ము..." వేంకటే. 3. 216.
 • "వారంతా ఏమైనా చాలా కలసి కట్టుగా పనిచేస్తారు. అందువల్లే పనులూ సానుకూల మవుతవి." వా.

కలసి మెలసి

 • అన్యోన్యముగా.
 • "ఒండొంటిం గలసి మెలసి విలసిల్లు తులసియు." విప్ర. 2. 25.
 • "ఆ యిద్దరు అన్నదమ్ములూ ఎప్పుడూ కలసి మెలసి ఉంటారు." వా.
 • రూ. కలసి మెలసి.

కలహమునకు కాలు ద్రవ్వు

 • జగడమున కీడ్చు.