పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/433

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కయి____కయి 407 కయి____కయ్య

కయికాన్క చేయు

 • బహుమతు లిచ్చు.
 • "విశేషభూషణో,ద్భాసిత చిత్రచేలము లపారముగా గయికాన్క చేసి..." శుక. 4. 80.
 • చూ. కైకాన్క.

కయిచూఱగా

 • కొల్లగా.
 • "హయగజరథములు నావు లెద్దులును, గయిచూఱగా మాకు గలిగినకొలది." ద్వి. భల్లాణ. 1. 19.

కయిదండ

 • చేయూత.
 • "ఇకన్ గయిదండ గొమ్ము." ఉ. రా. 6. 66.
 • చూ. కైదండ.

కయిదండ బట్టు

 • చేయూత నిచ్చు.
 • "చెలికత్తె ల్గయిదండ బట్టగ సురస్త్రీ లెంద ఱైన న్గెలం, కుల సేవింపగ." కా. మా. 2. 6.

కయిలకట్ట

 • కవిలకట్ట. కుక్కు. 31.
 • చూ. కవిలకట్ట.

కయిలాగు

 • చేయూత.
 • "చెట్లు వెంబడి గయిలా గొసంగ." కువ. 2. 47.

కయివారము

 • స్తోత్రపాఠము. రాజులు మొదలగువారు వెడలునప్పుడూ, కొలువు తీరినప్పుడూ చేసే స్తోత్రపాఠాలనే కైవారము లంటారు. బస. 2. 26.
 • చూ. కైవారము.

కయివ్రాలు

 • వంగు.
 • "క్రిందికి గయివ్రాలు తత్సలిలనిర్మలధార." ఆము. 4. 21.
 • "కయివ్రాలక వాడక తావి వోక." విప్ర. 2. 29.
 • చూ. కైవ్రాలు.

కయిసేయు

 • అలంకరించు.
 • "చెలువ చాల నిట్లు గయిసేయగ." వసు. 5. 123. హర. 2. 108.
 • చూ. కై సేయు.

కయ్యపుగ్రచ్చ

 • జగడగొండి.
 • "గొడవగొట్టులు మడివిడుపులు చాల, గడసరుల్ కయ్యంపు గ్రచ్చలు... వారవనితలు." పండి. పురా. 115.

కయ్య మిచ్చు

 • యుద్ధము చేయు.
 • "కయ్య మి మ్మని...పిల్చుటయు." హరి. ఉత్త. 4. 16.

కయ్యమునకు కాలు దాచు

 • యుద్ధానికి పిలుచు.
 • "...దివ్యమౌనీంద్ర! నా, కమృగీనేత్రల మీద గయ్యమునకుం గాల్ దాచులా గొప్పెడున్." కళాపూ. 1. 147.
 • చూ. కయ్యమునకు కాలు ద్రవ్వు.