పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/425

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కన్ను_____కన్ను 399 కన్ను_____కన్నూ

 • "అయ్యబలమీద నలిననాభుండు కను వేసినాడు." వరాహ. 11. 52.
 • "కల నైన నన్యకాంతకు గానికాపును, గనువేసి విటుని జేసినగయాళి." బహులా. 5. 87.
 • ".............ఏ వధూటిపై దమి గను వేసితో..." విప్రనా. 4. 37.
 • "వా డా పిల్లమీద కన్ను వేశాడు." వా.
 • "వా డెప్పుడూ ఆ సందులోనే తిరుగుతుంటాడు. ఆ పిల్లమీద కన్ను వేశాడా యేమిటి?" వా.
 • 2. చూచు, దృష్టి సారించు.
 • "గుబ్బ పాలిండ్ల క్రేవ గ్రక్కున మురారి, కన్ను వేయుట గని లజ్జ గదుర..." ఆము. 6. 133.
 • చూ. కను వేయు.

కన్ను వొందకుండు

 • కనుమూత పడక పోవు; నిద్ర పట్టక పోవు.
 • "కడుపునిండ గుడువ గానమి రే యెల్ల, గన్ను వొందకున్న గరము డస్సి, యున్నవాడ." భార. ఆది. 6. 289.
 • "సౌఖ్య మొదవ నాకు గన్ను వొంద కుండు." ఈదురుపల్లి భవానీశంకరకవి. ధర్మ ఖండము. 1. 237.
 • కన్ను వొందు అన్నట్లు కాకా ఇలా తద్విరుద్ధస్థితి సూచక రూపంలోనే ఇది కానవస్తుంది.

కన్ను వైచు

 • కన్ను వేయు.
 • "సితభాను డాచార్యు చికు రాకు బోడిపై, గన్ను వైచిన కన్నె కలుపు మరులు." నైష. 7. 151.
 • చూ. కనువైచు.

కన్ను సన్న మెలగు

 • ఆజ్ఞానువర్తి యగు.
 • "ఎయ్యది పనిచిన నొయ్యన జేయుచు, గనుసన్న మెలగు భూజనుల దలచి." విక్ర. 6. 59.
 • రూ. కనుసన్న మెలగు.

కన్ను సన్నల ద్రిమ్మరు

 • ఆజ్ఞానువర్తి యగు.
 • "ఇందఱలో నల సత్యభామ కన్, సన్నల ద్రిమ్మరున్ హరి వశంవదుడై యన విందు గాని." పారి. 1. 65.

కన్ను సిమి<.big>

 • కన్ను బ్రామి, మోసగించి,
 • "చంపకు నన్ను గన్ను సిమి." పాండు. 5. 224.

కన్నూ మిన్నూ కానక పోవు

 • పొగ రెక్కి మెలగు; ఎవడేమిటి లెక్ఖ అన్నట్లు ప్రవర్తించు.
 • "వాడి కీ మధ్య కాస్త డబ్బు రాగానే కన్నూ మిన్నూ కానక పోతున్నాడు." వా.

కన్ను మిన్నూ కానరాక పోవు

 • హెచ్చు తక్కువలు తెలియక పోవు; పొగ రెక్కి తిరుగు.
 • "వాడి దిప్పుడు కన్నూ మిన్నూ కానరాని వయస్సు." వా.