పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/424

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కన్ను_____కన్ను 398 కన్ను_____కన్ను

 • న్నాయిలే. అందుకే అలా వాగుతున్నాడు." వా.
 • చూ. కన్నులు నెత్తి కెక్కు.

కన్నులు దనియు

 • కన్నులు చల్ల వడు.
 • "అ,గ్గలిక మెఱసె నట్ల మీకు గన్నులు దనియన్." భార. ద్రోణ. 1. 33.

కన్నులు నీరుబుగ్గ లగు

 • కన్నులనుండి కన్నీరు ఏక ధారగా కారు. నీటి బుగ్గలలో నేల చీల్చుకొని నీరు పై కుబుకుతుంది. ఏక ధారగా అలా వస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే కన్నుల నుండి కన్నీరు అపరిమితంగా వస్తున్న దని తెలుపు పలుకుబడి.
 • "మతి వెత జెంద బేడిసల మార్కొను కన్నులు నీరుబుగ్గ లై, పొదలగ." శుక. 1. 188.

కన్నులు నెత్తికి వచ్చు

 • పొగ రెక్కు.
 • "అయ్యో! రామా! వాడు మనతో మాట్లాడు తాడా ఇప్పుడు? కన్నులు నెత్తికి వచ్చాయే." వా.

కన్నులు నెత్తి కెక్కు

 • గర్వించు, పొగ రెక్కు.
 • "ఏమిట్రోయ్! కన్నులు నెత్తి కెక్కా యేమిటి? అలా తోసుకొని పోతున్నావు." వా.

కన్నులు పైకి వచ్చు

 • పొగ రెక్కు.
 • చూ. కన్నులు నెత్తికి వచ్చు.

కన్నులు మూసి చరించు

 • మోసగించి తిరుగు. ఒకరి కంట పడకుండా రహస్యముగా వర్తించుటపై వచ్చినది.
 • "....నేర్పు వగమాటలు నేరని తప్పు పాటలుం, గనబడ నవ్వధూటి పతి కన్నులు మూసి చరించు నిచ్చలున్." శుక. 3. 109.
 • చూ. కన్నులు గప్పు.

కన్నులు వాచు

 • 1. అత్యాసక్తితో ఎదురు చూచు.'
 • "కన్నులు వాచు నీ మొగము గానక యెప్పుడు జూడకున్న." యయా. 2.
 • చూ. మొగము వాచు.
 • 2. ఏడ్చి యేడ్చి కను లుబ్బు.
 • "నీదు చై,దములకు వాచె గన్నులు." శ్రవ. 5. 37.

కన్నులు విచ్చి చూచు

 • కనులారా చూచు.
 • "కన్నులు విచ్చి చూచి పురఘస్మరు దిక్పరి పూర్ణ దీప్తి సం, పన్నతకున్ భయాకులితపద్మనిరీక్షణు డై." కా. మా. 1. 77.

కన్ను వఱపు

 • చూచు; దృష్టి సారించు.
 • "అయ్యింటిలో గన్ను వఱపి." భార. అను. 1. 76.

కన్ను వేయు

 • 1. మోహించు; కాముకతతో ఆశించు.