పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/423

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కన్ను____కన్ను 397 కన్ను____కన్ను

 • "తల్లి మదేక పుత్రక పెద్ద కన్నులు, గాన దిప్పుడు మూడుకాళ్ల ముసలి." శేం. నైష. 1. 108.

కన్నులు గలవే! (చూడగా)

 • కన్నులు చాల వనుట, అతి దర్శనీయము.
 • "శృంగారించిన నిన్ను జూడ గన్నులు గలవే?" భాస్క. సుంద. 189.
 • చూ. రెండుకన్నులు చాలవు.

కన్నులు గట్టు

 • మోసగించు.
 • "పౌండ్రవిభు కన్నులు గట్టి ప్రలంబ వైరికిన్, సేవ యొనర్చి." ఉ. హరి. 2. 98.
 • చూ. కన్నులు కట్టు.

కన్నులు గప్పు

 • మోసగించు.
 • "తలిదండ్రుల కనులు గప్పి వా డలా చెడుతిరుగుళ్లు తిరుగుతున్నాడు." వా.

కన్నులు చల్లగా

 • తృప్తిగా - నేత్రపర్వముగా.
 • "కన్నులు చల్లగా గనుగొందు నేను మి,మ్మిరువుర దేవి దేవరను బోలె." శృం. నైష. 2. 86.
 • "మా అమ్మాయి పిల్లవా ణ్ణెత్తుకొని యింట్లో తిరుగుతుంటే కన్నులు చల్లగా చూడా లని ఉంది." వా.

కన్నులు చల్ల నగు

 • సంతోషము కలుగు; సంతృప్తి కలుగు.
 • "జముని జూడగ గన్నులు చల్ల నయ్యె." కాశీ. 3. 147.
 • "నిన్ను చూడగానే కన్నులు చల్ల నయ్యాయి నాయనా! అంతే చాలు." వా.

కన్నులు చెదరి పోవు

 • మిఱుమిట్లు గొలుపు.
 • "చీకట్లో నుంచి వెలుతురులోకి వస్తే కండ్లు చెదిరిపోతాయి." వా.

కన్నులు చెమర్చు

 • చూ. కన్నులు చెమ్మగిల్లు.

కన్నులు చెమ్మగిల్లు

 • దు:ఖము కలుగు.
 • "హరిశ్చంద్ర నాటకంలో చంద్రమతి యేడుస్తుంటే ప్రేక్షకు లందరి కండ్లూ చెమ్మగిల్లినవి." వా.
 • రూ. కనులు చెమర్చు.

కన్నులు జేవురించు

 • కన్ను లెఱ్ఱ నగు - కోపము కలుగు.
 • "క, న్గానడు యాదవుం డనుచు గన్నులు వేయును జేవురింప." పారి. 4. 63.

కన్నులు తల కెక్కు

 • పొగ రెక్కు. వినయవంతుడు క్రిందికి చూస్తాడు. అట్లే పొగరుబోతు ఆకాశంలోకి చూస్తూ నడుస్తాడు అనుటపై ఏర్పడిన పలుకుబడి. ఇలాంటి వేకన్నులు నెత్తి కెక్కు, కన్నులు నెత్తికి వచ్చు ఇత్యాదులు. చితా. 6 అం. 59 పు.
 • "వాడి కీమధ్య కన్నులు తల కెక్కినట్లు