పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/419

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కన్ను____కన్ను 393 కన్ను____కన్ను

 • "నే నిందుకొఱకె, నవ్వ స,హా నోడుదు వట్టి నింద లందితి నయ్యో, యైన దిక నాయె నందుకె, పూనుద మందఱకు గన్ను పొడిచినరీతిన్." రాధామా. 1. 46.

కన్ను మూతపడు

 • నిద్ర వచ్చు.
 • "రాత్రంతా కన్ను మూతపడ లేదు." వా.
 • "అదేం కర్మమో! కాస్త కన్ను మూత పడేసరికి కలలు వస్తాయి." వా.

కన్ను మూయు

 • చనిపోవు.
 • "అని ప్రలాపించి కనుమూసె నా క్షణంబు." శుక. 1. 396.
 • "ఈ పిల్లలను నా చేతుల్లో పెట్టి ఆయన కాస్తా కన్ను మూశాడు." వా.
 • "వాడు కన్ను మూసి మూడు నెల లయిందో కాలేదో? వాడికొడు కా ఆస్తినంతా ధ్వంసం చేశాడు." వా.

కన్ను మూసి తెరచేలోగా

 • వెంటనే; ఒక్క త్రుటిలో.
 • "కన్ను మూసి తెరచేలోగా అంతా అయి పోయింది." వా.

కన్ను మూసే అవకాశం లేదు

 • ఏమాత్రం వ్యవధి లేదు.
 • "కను మూయు నెడయు లేదు." బస. 3. 64.
 • "కన్ను మూసే వీలు లే దమ్మా! ఈ కొంపలో పొద్దస్తం చాకిరీ అలా చేస్తూ ఉండ వలసిందే!" వా.

కన్ను మూసే తీరిక లేదు

 • వ్యవధి లేదు అనుట.
 • "నాకు కన్ను మూసే తీరిక ఉంటే ఎంతో చదవాలసి ఉంది. ఏదీ ఈ వెధవ చాకిరీతోనే సరిపోతుంది గా." వా.

కన్ను మొగడు

 • కన్ను మూయు; నిద్రించు.
 • "ఇన్నాలుగుతెఱగులందు నెయ్యది యైనన్, గన్ను మొగుడ నీ దటె." భార. సౌప్తి. 1. 67.

కన్ను మొగము ఏర్పడు

 • రూ పేర్పడు; ఒక స్వరూపమునకు వచ్చు.
 • "అల్లనల్లన మూడేడు లయ్యె నకట, కన్ను మొగ మేరుపడదు నాగర్భమునకు." పద్య. బసవ. 1. 96.
 • రూ. ముక్కు మొగ మేర్పడు.

కన్ను మొగుచు

 • కన్ను మూయు, నిద్రించు.
 • "ఒయ్య నొయ్యనం గదలు తూగు టుయ్యెలలం గన్ను మొగిచియున్న విలాసినీవిలాసులునుం గలిగి." పారి. 2. 53.
 • "గవనిమొగసాల యరుగుపై భైరవుండు, గన్ను మొగిచె." కాశీ. 3. 23/

కన్ను మొఱగు

 • మోసగించు.
 • "అంత:పురాంగనలన్ గన్ను మొఱంగి." భీమ. 1. 111.
 • చూ. కనుమొఱగు.

కన్ను మోడ్చు

 • నిద్ర పోవు.
 • "ఏ నింత కన్ను మోడ్చు, తఱిని గలలోన." రా. వి. 1. 15.
 • రూ. కనుమోడ్చు.