పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/411

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కను____కన్న 385 కన్న____కన్న

కనువేదు ఱెత్తు

 • చక్షూరాగము కలుగు.
 • "కసిగాటుపెనకువ కనువేదు ఱెత్తి." వర. రా. బా. పు. 50. పంక్తి. 6.

కనువేయు

 • మోహించు.
 • "వీ డా పని పిల్ల మీద కనువేసినట్టున్నాడే!" వా.
 • చూ. కనువైచు.

కనువైచు

 • కన్ను వేయు.
 • "ఒక్కమగవానిపయిన్ గనువైచి తేమొ? కువ. 3. 107.
 • వాడుకలో రూపం; కన్ను వేయు.
 • చూ. కనువేయు; కన్నువేయు.

కనుసన్న

 • సైగ.
 • "అన్యసతుల, యునికి గనుసన్న జూపె నా యుత్పలాక్షి." కళా. 6. 124.

కనుసన్న మెలగు

 • అజ్ఞానువర్తి యగు.
 • "నీ కనుసన్నన మెలగెద, నేకార్యం బైన నడపు మీవ తగంగన్." భార. విరా. 2. 124.

కనుసోగ

 • కనుబొమ్మ.
 • చూ. కన్సోగ.

కన్న కడుపు

 • కన్న తల్లి
 • "కన్నకడుపు గాన గాంక్ష మిక్కుటము." పల. పు. 52.

కన్నకూళ్లు కుడుచు

 • అన్ని నీచాలకు పాల్పడు.
 • "వాడు కన్నకూళ్ళూ కుడిచి అంత బావుకున్న దేమిటో తెలీదు." వా.
 • చూ. కన్నగడ్డీ కఱచు.

కన్న కొడుకు

 • ఔరసుడు. ప్రేమాతిశయాన్ని తెలియ జేయవలసినపట్ల దీనిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
 • "వాణ్ణి చిన్నతనంనుంచీ కన్న కొడుకుగా చూచుకుంటూ వచ్చాను." వా.

కన్న గడ్డీ క`రచు

 • ఎంత నీచాని కైనా పాల్పడు.
 • "కన్న గడ్డీ కఱిచేవాడు ఎం తైనా సంపాయించ వచ్చు. దాని కేం?" వా.
 • చూ. కన్నకూళ్లు కుడుచు.

కన్న గడ్డీ తిను

 • చూ. కన్నగడ్డీ కఱచు.

కన్నగాడు

 • దొంగ. ఇండ్లకు కన్నము వేసేవాడటవల్ల వచ్చినది.
 • "నా దగు తారకా రుచిధనంబు హరించినకన్న గాడు." విప్ర. 3. 22.

కన్నడసేయు

 • తిరస్కరించు, ఉపేక్షించు.
 • "సేవకునింట శివార్చనంబు మే, ల్గదుర నొనర్పగా వలయు గన్నడ సేయక మీర లన్న..." చెన్న. 4. 333.

కన్నడుగుచేయు

 • అగుడు పెట్టు.