పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అంతొ________అంద 15 అంద________అంద

అంతొ యింతొ

 • ఏ కొంచెమో అనుట.
 • "అన్నియును జూచుచుండెద నంతొ యింతొ." నిరంకు. 2. 55.
 • "వారికి అంతో యింతో ఆస్తి ఉంది."
 • "వాడు అంతో యింతో చదువు కున్నాడు." వా.

అంతో యింతో

 • ఏ కొంతో.
 • "అంతో యింతయొ పండుభూమి గలదో?" గీర. 41.
 • "వాడు అంతో యింతో చదువుకొన్న వాడు. ఆస్తిపరుడు. ఈ సంబంధానికి ఏమి లోటు వచ్చింది?" వా.

అంతై యింతై

 • పెద్ద దవుతూ, పెరుగుతూ.
 • "తా నంత యై యింత యై యోలి నొయ్యన బాల్య కేళి వదలె." కళా. 6. 204.

అందచందములు

 • రూప రేఖలు. జం.
 • "వర్ధిష్ణు డై శైశవంపు ముద్దులు గల్కు తనయుని యంద చందములు చూచి."
 • అనిరు. 5. 91.

అందదుకులైన

 • చాలీచాలని.
 • లక్షణయా అందీ అందనట్టు అని కూడా మారి 'ఈ వ్యవహారం ఎన్నాళ్లైనా అందదు కులుగానే ఉంది. ఏది తేలదు' అని వాడుకలో వినబడు తుంది.

అందని పొందని

 • అతకని.
 • "వాడి వన్నీ అందని పొందని మాటలు." వా.

అందనిమ్రానిపండు

 • అలభ్యవస్తువు.
 • "అతని బింబాధరం బందనిమ్రాని పం, డని విచారించె మాదాలసాఖ్య." కవిరా. 3. అ.
 • "ఆపిల్లనే పెళ్లి చేసుకోవా లని ఊ రేగు తున్నావు. ఆవిడ అందనిమానిపండు అని తెలుసుకో." వా.

అందని మ్రాని పండ్ల కఱ్ఱులు చాచు

 • దొరకనివానికై ఆశించు.
 • "కందిన యన్య కాంతయెడ గామము దక్కు ము నన్ను జేరరా, దందనిమ్రాని పండునకు నఱ్ఱులు సాతుర్..." భాస్క. సుంద. 192.
 • "అకట! యందనిపంటికి నఱ్~తు సాచె జిత్త మిటమీద నే నేమి సేయుదాన?" విక్ర. 1. 129.

అందని మ్రాని పండ్ల కాస వహించు

 • "అందనిమ్రానిపండులకు నాస వహించినరీతి దివ్యసం, క్రందనపట్టణద్విరద గామినిపొం దెద గోరి వేడ్కమై, నిందుల కేగుదెంచుట కొకించుక నెయ్య మెలర్ప..."
 • రసిక. 3. 14.
 • చూ. అందనిమ్రానిపండ్ల కఱ్ఱులు సాచు.