పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/405

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కను____కను 379 కను____కను

 • "కనుకల్గి తత్పాద కంజాతములకు సాగిలి మ్రొక్కి." వర. రా. రా. పు. 195. పంక్తి. 24.
 • "ఈ విషయంలో కాస్త కనుకలిగి ప్రవర్తించక పోతే ప్రమాదం తప్ప దనుకుంటాను.." వా.
 • చూ. కను గలిగి...

కనుకుట్టు

 • పగదాయి; అసూయ.
 • "కలువకనుకుట్టు." సాంబో. 2. 145.
 • "వాడికి నన్ను చూస్తే కనుకుట్టు." వా.

కనుకుట్టుతనము

 • అసూయ; ఓర్వ లేనితనము.
 • "కనుకుట్టుతనంబున నతని ధర్మంబునకు విఘ్నంబు గావింప దలచి." భోజ. 6. 125.

కనుకూర్కు

 • నిద్రించు.
 • "జరఠ యొకర్తు...కనుకూర్కు చుండ." రమా. 2. 97.

కనుకూలి

 • గింజల కూలి. బ్రౌను.

కనుకోనలు

 • కండ్ల లోతులు.
 • "వాడికి కనుగోనలలో ఎక్కడో కాస్త ఊపిరి టకటక లాడుతూ ఉంది." వా.

కనుగంట చూచు

 • కన్ను లార చూచు.

కనుగట్టు

 • కనులు కానకుండా చేయు. మఱపించు, మోసగించు.
 • "నీకామ శాస్త్రముల్ బిడ్డ, కన్గట్టి కాళ్ళను గట్టింప నెట్లు, విచ్చేయు." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 362.
 • "కనుగట్టి గాంగేయగర్భు డా గురు మూత, లాడించె వత్సాపహరణవేళ." పాండు. 3. 178.
 • "సొరిది నిందఱి కనుగట్టి సున్న బెట్టి." రాధి. 4. 81.
 • రూ. కనుకట్టు.

కను గలిగి యరయు

 • జాగ్రత్తగా పరిశీలించు.
 • "కను గలిగి యరసిననుం దేటపడి యెడు." భార. శాంతి. 2. 366.

కను గలిగి మెలగు

 • జాగ్రత్తగా మెలగు.
 • "పెనిమిటియు నత్త వదినెలు, కను గలిగి మెలంగ వెడలగా నెడ లేమిన్..." శుక. 2. 508.

కను గల్గి యుండు

 • జాగ్రత్తతో నుండు.
 • "తనకు మృత్యువుచేర దఱి యయ్యె గానం కనుగల్గి యుండ వేగ మె పల్కు డరిగి." వర. రా. సుం. పు. 89. పంక్తి. 17.

కనుగవ కోరగించు

 • కను లెఱ్ఱ నగు.
 • "అచ్చట నెత్తురు గ్రక్కెనో యనం, గనుగవ గోరగింప బొడకట్టె సముజ్జ్వల సాంధ్య రాగముల్." పారి. 2. 32.

కనుగవ నెఱసంజ వొడము

 • కన్నెఱ్ఱజేయు అనగా కోపించు.
 • "చ,య్యన వచ్చి యొక్క నెచ్చెలి, కను