పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/402

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


కది____కన 376 కన____కన

కదియబడు

 • కలబడు; పోరులో ఎదుర్కొను.
 • "అత్తఱి మాళవుండు గదియంబడి." దశ. 12. 65.

కదిలించి చూచు

 • ప్రస్తావవశంగా ఇంగితము తెలుసుకొను.
 • "అతణ్ణి కదిలించి చూస్తాను. అత డేమంటాడో చూచి ఆ తరవాత ఈ విషయంలో ఏదో ఒకటి నిర్ణయించు కొందాము." వా.
 • "వా రేమో పిలిస్తే తప్పకుండా వస్తాడు అని నువ్వు అంటున్నావు; రాడు అని నా నమ్మకం. అయినా కదిలించి చూడు. పోయే దేముంది?" వా.
 • చూ. కదిలించి చూచు.

కదుపు గట్టు (కొను)

 • గుంపు కూడు.
 • "పులుల కూనలు జింకపిల్లలు మృగేంద్ర, పోతకంబులు నాల క్రేపులును గదుపు, గట్టుకొని కూడి చూడ." శృం. శాకుం. 2. 49.

కదుము గట్టు

 • దెబ్బ తగిలి వాచు.
 • "నా మోకాలికి ఆ వాకిలి కొట్టుకొని కదుము కట్టింది." వా.

కనకతప్పెట

 • బంగారు తప్పెట.
 • వాద్యవిశేషము.

కనకన

 • కణకణ (మండు)
 • "కనకన వెలుగుచు." సడా. 1. 182.
 • "పొయ్యిలో నిప్పులు కనకన మండుతున్నాయి." వా.

కనకన మను

 • కణకణ మండు.
 • "కనకన మను నిప్పుదునుక లనగ." యయా. 2. 76.
 • చూ. కనకన.

కనకనలాడు

 • చూ. కనకన మను.

కనకస్నాన మాడించు

 • బంగారునీట ముంచు; అనగా అంత పచ్చగా అనుట.
 • "మేపూత, డంబుతోడ వచ్చె దుంబురుండు, కడలవారిని గనకస్నాన మాడించు, పదకమును సు నేత్రపటము దాల్చి." కళా. 2. 82.

కన నోపునె నుదుట కన్ను గల వా డైనన్

 • ఫాలాక్షు డయినా కన్నెత్తి చూడ లేడు అని అర్థం.
 • ఎంత గొప్పవా డైనా దానిని కన్నెత్తి చూడజాల డనుట.
 • "మత్కాంతారము, గన నోపునె నుదుట గన్ను గలవా డైనన్." శుక. 1. 280.
 • నేటిరూపం:

కనరువోవు

 • కాటు వోవు.
 • మంట సరిగా లేక వంట చెడి
 • 'ఫాలాక్షు డయినా సరే నేను జంకను', ఇత్యాది...