పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అంత_______అంత 14 అంతు________అంతూ

 • ఔను, నీ వంతవాడవే నాయనా." వా.

అంతశయ్య

 • మరణశయ్య.
 • "వాడు మంచం పట్టాడు. అది యింక అంతశయ్యే."
 • "వాడు అంతశయ్యమీద ఉండి చెప్పిన మాటలను మనం అంతలోనే మరిచిపోవడం న్యాయం కాదు." వా.

అంతశ్శీతం

 • మనస్పర్ధ; అఱకొఱలు.
 • వైద్య శాస్త్రరీత్యా వచ్చిన పలుకుబడి. లోపల శీతం చేరుకుని తిన్నగా అది శరీరాన్ని లొంగదీసే జబ్బుగా మారుతుంది.
 • "వాళ్లల్లో ఈమధ్య అంతశ్శీతం బయలు దేరింది." వా.

అంతసేపు

 • చాలసేపు.
 • "అక్కడికి వెళ్లి అంతసేపు కూర్చుంటే ఇక్కడిపని అంతా ఎవరు చేస్తా రను కొన్నావు."
 • "ఎక్కడికి వెళ్లినా అంతసేపు చేస్తూ ఉంటే నీకు పని చెప్పడానికే భయంగా ఉంది." వా.

అంత సేయు

 • అనుకొనుటకు వీలు కానంత పని చేయు.
 • "మొన్న మేరుగిరిపాటి నిశాచరి నంత సేసె, నే డేపున గట్టు బండి నిదె యిందఱు జూడగ నింత సేసె>"
 • వి. పు. 7. 83.
 • "అంతపని చేశాడా వాడు? వాడు అంత పని చేస్తా డని నే ననుకోలేదు." వా.

అంతు కనుక్కొను

 • తుది మొదలు చూచు, గుట్టూ మట్టూ తెలిసికొను.
 • "ఈ వ్యవహారంలో అంతు కనుక్కు నే దాకా నేను వదల దలచుకో లేదు."
 • " వా డింతకు వచ్చాడూ? వాడి అంతు ఏదో కనుక్కొంటాను." వా.

అంతచిక్కు

 • చూ. అంతుపట్టు.

అంతుదొరకు

 • చూ. అంతుపట్టు.

అంతుపట్టు

 • లోతుపాతులు తెలియు.
 • నా. మా. 106.

అంతు పంతు

 • మొదలు కొన. జం.
 • "వీడి దుర్మార్గానికి అంతూ పంతూ లేకుండా పోయింది." వా.

అంతు పొంతు లేదు

 • అనంతము.
 • "అంతును బొంతునుం గలదె యమ్మరొ." నానా. 207.

అంతు పంతు లేక

 • అడ్డీ ఆగీ లేక.
 • "అంత కంత కది యంతును పంతును లేక వర్ధి లెన్." పాణి. 1. 104.

అంతూ యింతూ

 • మొత్తంమీద.
 • "అంతూ యింతూ వాడు రా డనేగా నీ వనేది?" వా.