పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అంత________అంత 13 అంత_________అంత

అంతమనిషి

 • అంత యోగ్యత కలవాడు. అంతపని చేయగలవాడు.
 • "అంతమనిషి యిలా చేస్తా డని నే ననుకోలేదు."
 • "వా డంతమని షయితే యింకేమమ్మా! నేను హాయిగా ఉందును."
 • "వాడు అంతమనిషి ఎప్పు డయ్యాడు? నాకే ఎసరు పెట్టాడూ?"
 • "వా డంతమనిషని నే ననుకో లేదు." వా.

అంత మాట

 • అనరాని మాట.
 • "వాడు అంతమాట అన్నాడా? అంత మా టన్నాడూ వాడు?" వా.

అంతరపల్లటీ

 • పైన గిరికీలు కొట్టేపావురము దానిద్వారా గిరికీలు కొట్టుటకు కూడా వాచక మయినది.
 • "వాడు అంతరపల్లటీ కొడుతున్నాడు." వా.

అంతర మెఱుగనివాడు

 • తారతమ్యజ్ఞానం లేనివాడు.
 • "వానికి పెద్దాసిన్నా అంతరం తెలియదు."
 • "అంతర మెరుగనివాడు వానిజోలికి ఎవరు పోతారు?" వా.

అంతరువు

 • యోగ్యత, అంతరము.
 • "నీ అంతరు వేమి? నా అంతరు వేమి? నీతో నాకు వాద మేమిటి?" వా.

అంతర్ధానంబు సేయు

 • అదృశ్య మగు.
 • కాశీ. 6. 138.

అంతర్మదాలు

 • అయిదు అంతర్మదాలు. సం యాదులు.
 • "సమ్యాది పంచ విధాంతర్మదంబులు."
 • కుమా. 11. 137.

అంతల పొంతలవారు

 • చుట్టాలు.
 • "అంతలపొంతలవా రున్న ఊళ్లో అంతో యింతో ఉంటే గాని మర్యాదగా ఉండదు."" వా.

అంత వట్టు

 • యావత్తు.
 • ఒట్టు మొత్త మని, లెక్కలలో వెరసి అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు.

అంత వట్టువారు

 • అంతంత గొప్పవారు.
 • "అంతవట్టువారును...గూలిరి."
 • భార. శల్య. 2. 135.

అంతవాడు

 • అంత యోగ్యత కలవాడు.
 • "అంతవాణ్ణి బజారులో నిలదీసి అది అడిగిన మాటలు అబ్బ! వినలేము." వా.

అంతవాడవే

 • ఔను, నీవు ఆపని చేయగల వాడవే. ఎవ డైనా తన్ను గూర్చి చెప్పుకొంటున్నప్పుడు ఔ నంటూ ఎదుటివాడు ఆడు మాటలు.
 • "అనుటయు నంతవాడ వె కదా యని మిక్కిలి గారవించి." పారి. 2. 76.