పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/384

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కడ____కడ 358 కడి____కడి

కడవెళ్ళా

 • పూర్తిగా.
 • "వాడు భాగవతం కడవెళ్లా చదివాడు." వా.

కడవెళ్లు

 • కడతేఱు; దాటు.
 • "విరహవారిధి నే గడవెళ్ళు టెపుడు." ప్రభా. 3.121.

కడవ్రేలు

 • చిటికినవ్రేలు.

కడసంజ

 • సాయంసంధ్య. కళా. 8. 10.

కడసను

 • పేరు పొందు, ప్రఖ్యాత మగు.
 • "కడసన్న నీదు విఖ్యాపితమహిమ, కడ యెఱింగెద మనగా మా తరంబె." బస. 5. 129.
 • రూ. కడచను.

కడసావి ముదుసలి

 • పండు ముసలిది. సావి = కాలము. కడసావి = తుదికాలము.
 • "పసిడి గట్టున కొక వింత మిసిమి నించి, నెఱసె గడసావి ముదుసలి తెఱపియెండ." పారి. 4. 43.

కడసూపు

 • కడతేర్చు, ముక్తి నిచ్చు.
 • "గమయించు వారికి గడసూపు వాడు." బస. 6. 161.

కడికంచము

 • అన్నము తినుకంచము.
 • "కలువలరాజు పువ్వు కడికంచము బ్రహ్మకపాలము..." వీర. 2. 75.

కడికండములు చేయు

 • ముక్కలు ముక్కలు చేయు.
 • "తురంగాంగముల్, కడి కండంబులు సేసి." భార. ద్రోణ. 5. 114.

కడికండలుగా

 • చిన్న చిన్న ముక్కలుగా. భోజనమున కనువుగా నఱికిన కండలుగా-అనగా ముక్కలు ముక్కలుగా నఱకిన వనుట.
 • "పొడుతు గడికండలుగాన్." కుమా. 11. 36.
 • "ఆకాశఘం,టామార్గంబున నుండ కుండ గడికండ ల్గాగ బెల్లేసినన్." కా. మా. 2. 60.

కడికొమ్ము గావించు

 • ఆహుతి చేయు.
 • "వైరిరాజన్యుల వనదుర్గముల నెల్ల గడికొమ్ము గావించె గరటిఘటకు." రాజగో. 1. 70.
 • ఇంకనూ అర్థం విచార్యము. ఇట పాఠమే సరి కా దేమో!

కడిగండము

 • పొరపోవుట. తింటూండగా ఉన్నట్టుండి పొరపోయినప్పుడు ప్రాణాపాయకర మనీ, అలాంటి గండం అన్న దానసుకృతంవల్ల