పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/378

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కట్టె_____కట్ల 352 కట్లె_____కడ

కట్టెవిఱుపుమాట

 • పెడసరపుమాట; పుల్లవిఱుపు మాట.
 • "వాడి నోట్లో కట్టెవిఱుపు మాటలు తప్ప మంచిమాట ఒక్కటి రాదు." వా.

కట్లజెఱ్ఱి

 • ఒళ్లంతా కట్లున్న జెఱ్ఱిపోతు.
 • "పెద్ద పలువన్నె కట్ల జెఱ్ఱి." ఆము. 4. 89.
 • చూ. కట్లపాము.

కట్లదండ

 • మెడలో వేసుకొను ఒక విధమైన సరము. కట్లసరి అని నే డనేది ఇదే కావచ్చును. శుక. 3. 105.

కట్లపాము

 • ఒళ్ళంతా కట్లవంతి చారలున్న పాము.
 • చూ. కట్లజెఱ్ఱి.

కట్ల పురుగు

 • కట్ల పాము.

కట్ల బల్ల

 • కత్తెరకా ళ్ళున్న బల్ల.

కట్లమంచం

 • ఇనుపకట్లు వేసి బిగించిన మంచం.

కట్ల సంచి

 • తూనిక రాళ్లూ, త్రాసూ మొదలయిన వన్నీ ఉంచే సంచి. బంగారంపని చేసేవా రిప్పుడూ దీన్ని లాగే పిలుస్తారు.
 • చూ. కట్లెసంచి.

కట్లెసంచి

 • చూ. కట్లసంచి.

కట్లసరి

 • ఒకరక మైన దండ.
 • చూ. కట్లదండ.

కడకంట నగు

 • నవ్వును కనులతో సూచించు.
 • "అని యార్తు లై పల్క నా పౌర జనుల, గని కేల వారించి కడకంట నగుచు." ద్విప. జగ. 174.

కడకన్నుల సన్నల చూపు

 • క్రీగంటి చూపులతో సైగచేసి చూపు.
 • "సత్యభామ కాకలికితెఱంగు శౌరి కడకన్నుల సన్నల జూపె." పారి. 3. 20.

కడకడల నుండు

 • దూరదూరముగా నుండు.
 • "లీల మణిమండనుని బవళింపజేసి, కడకడల నుండునంత దత్కటక మేలు...." శుక. 1. 286.

కడకాల దన్ను

 • తిరస్కరించు, త్యజించు.
 • "నడచె భవాంబుధి గడకాల దన్ని." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 275.
 • చూ. కడకాల ద్రోచు.