పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/363

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


కంది_____కందు 337 కందు____కందె

కందికట్టు

 • కందిబేడలు (పప్పు) ఉడికించి వంచుకొన్న నీరు.
 • "ఈ రోజు మా యింట్లో కందికట్టు చారు పెట్టాను. మా వాడు చాలా బావుం దన్నాడు." వా.

కంది కుందు

 • వాడిపోవు; కందిపోవు.
 • "రసిక శేఖరు డా రాజు రాజవ్దన, కంది కుందిననెమ్మోము కళ లెఱింగి." శుక. 1. 305.

కందిపోవు

 • 1. వాడిపోవు.
 • "ఎండలో తిరిగేసరికి వాని మొగం బాగా కంది పోయింది." వా.
 • 2. దెబ్బ తగిలి నల్లవడు.
 • "బాగా రాయి కొట్టుకున్న ట్టుంది. తొడ కందిపోయింది." వా.

కందు కుందును లేని

 • నిష్కళంక మైన.
 • "కందు కుందును లెనికలువల చెలికాడు గలిగిన జెలి మేనికాక దీఱు." రాజగో. 3. 62.

కందువ చేయు

 • నివసించు.
 • "ని,క్కపుగతి ఋశ్యమూకము న గందువ సేయవె?" భాస్క. కిష్కిం. 477.

కందువమాటలు

 • చాటుమాటలు. చాటూక్తులు.
 • "కందువమాట లాడి వగ కారితనంబులు నూపి సన్న లిం,పాందగ సల్పి చేరికల్;అ నుల్లము రంజిలజేసి..." హంస. 3. 32.
 • "కాయజుతూపు లమ్ముదురు కందుక మాటల బుష్పలావికల్." విజ. 1. 14.

కందువ సెప్పు

 • నిర్ణీతస్థలమును తెలియజేయు.
 • "కందువ సెప్పి యొక్కెడ ద్రిగర్తులు దాడికి గూడువారు." భార. విరా. 3. 127.

కందు వాపు

 • కలత తేర్చు.
 • "కళాపూర్ణుండు నివ్విధంబున నవ్వనిత డెందంబు కందు వాపి సాంద్రానందంబున నభిమతక్రీడల రమించె." కళా. 7. 287.

కందువాఱు

 • మాసిపోవు, నల్లబడు, వివర్ణ మగు.
 • "కందు వాఱిన మించు కంచుటద్దము వోలె." హర. 7. 30.
 • "వెలవెల జాఱె మేఘ మరవింద విరోధియు గందువాఱె." నరస. 2. 70.

కందువు మానె డై

 • మోస మెక్కువగా కలిగి.
 • "కందువు మానె డై, కత్తిగొంటు లయినయ త్తగంతు." కుమా. 8. 135.

కందెన పడు

 • లంచ మబ్బు; డబ్బు చేతికి వచ్చు.
 • "కాస్త కందెన పడితే గానీ వాడిచేత పని చేయించుకోవడం కష్టం." వా.
 • చూ. కందెన వేయు.

కందెన వేయు.

 • డబ్బిచ్చు; లంచ మిచ్చు.