పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/344

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఓటా____ఓడ 318 ఓడ____ఓడ

 • "ఏమేమీ మది నోటకండ సెడి దేవేంద్రాదు లుద్వృత్తులై, నామీదం జనుదెంచిరే." కుమా. 10. 138.

ఓటాఱు

 • ఓతువడు.
 • "మెఱుగు నారసముల గిఱి కొలిపిన నోటాఱి." భార. ద్రోణ. 5. 138.

ఓటినోరు

 • మాట దాగనినోరు, వాగుడుకాయనోరు. ఓటికుండలో నీరు కారిపోయినట్లు, చెప్పినమాట బయటికి చచ్చి వేయు ననుట.
 • "వాడితో ఏం చెప్పకండి. వాడిది వట్టి ఓటినోరు. ఎక్కడో అనేస్తాడు." వా.

ఓటుపఱచు

 • ఓడించు; అధ:కైంచు.
 • "కోటచే వలయాద్రి నోటుపఱచు." కవిక. 1. 2.
 • "పోరాట నోటుపఱచి." రాధా. 5. 5.

ఓడకుడు

 • భయపడవలదు. హర. 6. 65.

ఓడ గట్టినదూల మగు

 • ఓడకు కట్టినదూలము ఓడను అనుసరించే ఎల్లప్పుడూ పోవునట్లు - తదధీనగతి యగు. నిరంతర సంబంధము కల దగు.
 • "ఓడ గట్టిన దూల మై యుండవలయు, మీకు మాకును నెన రైన మిత్ర భావము." ఉద్భ. 2. 211.
 • "ఓడ గట్టినదూల మీడు లేనిశుభంబు, చేకొద్దికుంచ మ శేషభూతి." చంద్ర. 1. 57.
 • "ఈ లింగములో బ్రాణము, కాలము గడదాక నోడ గట్టినదూలం, బై లంకె నుండ జేసితి." కా. మా. 3. 80.
 • చూ. ఓడతో గట్టినయోడవలె.

ఓడతో గట్టిన యోడవలె

 • నిరంతరసంబంధము గలిగి, తదధీనగతి యై.
 • "నెట్టన ధర్మనందనుడు ని న్న వలంబము సేసి యోడతో, గట్టినయోడవోలె గతగౌరవు డై కడు దూలె." భార. సభా. ద్వితీ.

ఓడబేరము

 • నౌకావ్యాపారము.
 • "ఒకని పొత్తు గూడి యోడబేరము వోయె,దను సదాన్న దాన ధనము కొఱకు." కళా. 6.99.

ఓడపై బ్రతుకు

 • అపాయకరము. ఓడలపై పోతుండగా ఏ నిమిష మయినా పమాదము రావచ్చు ననుట. వేంకటేశ. 36.

ఓడలు బండ్ల వచ్చు బం డ్లోడల వచ్చును.

 • కాలదేశాదులను బట్టి ఆధారాధేయములు మారు ననుట. నేలపై ఓడలు బండ్లపై రాక