పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/342

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒళ్లం____ఒళ్లు 316 ఒళ్లు____ఒళ్లు

ఒళ్ళంతా తేళ్ళూ జెర్రులూ ప్రాకినట్లు

 • మహా బాధగా, ఎట్లెట్లో ఉన్న దనుట.
 • "ఆ మాట వినేసరికి నాకు ఒళ్ళంతా తేళ్ళూ జెర్రులూ ప్రాకిన ట్లయింది." వా.

ఒళ్లు కంపర మెత్తు

 • ఎక్కువ భయము కలుగు.
 • "ఆ మాట వినేసరికి నాకు ఒళ్లు కంపర మెత్తి పోయింది." వా.

ఒళ్ళు జలపరించు

 • ఒళ్ళు జలదరించు.
 • "నాకు చల్లగా ఏది తగిలినా ఒళ్ళు జలపరిస్తుంది." వా.
 • రూ. ఒళ్ళు జలదరించు.

ఒళ్ళు జల్లు మను

 • జలదరించు.
 • "కప్పను చేతితో పట్టుకొంటే కొందరికి ఒళ్లు జల్లు మంటుంది." వా.

ఒళ్లు తడుపుకొను

 • స్నానము చేయు.
 • "ఎండలో బడి వచ్చానా! కాస్త ఒళ్లు తడుపుకొంటే కానీ యేమీ తోచదు." వా.

ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకొని

 • జాగ్రత్తగా. కాస్త బెదిరింపుగా అనుమాట.
 • "కాస్త ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడు." వా.

ఒళ్లు దాచుకొను

 • పనికి పాలుమాలు.
 • "వాడు పాపం ఒళ్లు దాచుకొనేవాడు కాదు. ఎంతప నైనా చేస్తాడు."
 • చూ. ఒడలు దాచుకొను.

ఒళ్లు పెంచు

 • పనీ పాటా చేయక ఒడలు దాచుకొను. మదన. శత. 67.
 • "అట్లా దమ్మిడీ పని చెయ్యకుండా ఒళ్లు పెంచుకుంటే ఏం లాభం?" వా.

ఒళ్లు నీరు విడిచి పోవు

 • శీతలము క్రమ్ము, అవసానదశ సమీపించు.
 • "ఒళ్లు నీరు విడిచి పోతే! ఇంకా ఆశయే ముంది?" వా

ఒళ్లు పెట్టు

 • కండ పెట్టు.
 • "వాడీమధ్య బాగా ఒళ్ళు పెట్టాడు." వా.

ఒళ్లు పొగ రెక్కు

 • మద మెక్కు
 • "రిరిపం తిండి తిని వాడికి ఒళ్ళు పొగ రెక్కింది." వా.

ఒళ్లు భారగించు

 • సోమరితనముగా నుండు.

ఒళ్లు మండు

 • కోపము కలుగు.
 • "వాడి పే రెత్తా వంటే ఒళ్ళు మండుతుంది." వా.

ఒళ్లుమరపు

 • మఱపు.
 • "అంత ఒళ్ళుమరపు అయితే ఎట్ల రా? సాయంత్రం యిచ్చింది పొద్దునకు