పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/341

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒఱ____ఒల్ల 315 ఒలి____ఒల్వు

ఒఱగుబిళ్ళ (ఒరగుబిల్ల)

 • ఒరుగుదిండు.

ఒఱగొడ్డెంబు లాడు

 • అడ్డులు చెప్పు.
 • "ఒఱ్ఱగొడ్డెంబు లాడి." హరి. 2. 132.

ఒఱ్ఱదనము

 • కారము.
 • "ఆవపచ్చళ్లు చవి చూచిరి..యొఱ్ఱ దనము పొగలు వెడలింప నాసికాపుటములందు." నైష. 6. 121.
 • 'ఒఱ్ఱగా ఉంది' అన్న రీతిగా నేడూ ఉన్నది.

ఒలకపోయు

 • వెలార్చు అనుటకే నిరసనగా అనుమాట.
 • "ఏం ప్రేమ ఒలకబోస్తున్నా డమ్మా వా డీ మధ్య." వా.

ఒలసీ ఒల్లమి

 • అంతగా ఇష్టము లేమి.
 • "ఒలసీ నొల్లముల నీ నొల్లకుంటె నొల్లవు." తాళ్ళ. సం. 4. 117.
 • "ఒలసీ ఒల్లని పాపురం అంతంత మాత్రంలోనే ఉంటుంది." వా.

ఒల్లబోవు

 • మూర్ఛ చెందు, ఒడలు తెలియక పోవు, నిశ్చేష్ట మగు.
 • "ఒడల వాలంప పొది నింప నొల్లబోక." భార. భీష్మ. 3. 23.
 • "గ్రక్కున నత డొల్ల బోయి." భార. విరా. 5.
 • "గళావతి యొల్లబోయి విహ్వలు డయి..." నిర్వ. 4. 74.
 • "ఒల్లం బోయి." నైష. 2. 139.
 • "కలయంగ మేనశోణితము గ్రమ్మ ...పగటి పేరెండ దాకి, యొల్ల బోయిన లేబొండు మల్లెపొదల." ఆము. 2. 56.
 • "రామభూవిభు డొల్లంబోవంగ..." చంద్రా. 1. 24.
 • "అప్పటి పరమమోద మెల్ల బోనాడి విన్న నై యొల్లబోయి." భాస్క. యుద్ధ. 2355.

ఒలివడు

 • సొత్తు దోపిడి చేయబడు. దోపిడికి గుఱి యగు.
 • "ఒలివడ్డ నెపమున గల లేని సిరి చెప్పి, చుట్టలపై దాడివెట్టు వారు." ఆము. 6.

ఒలివోవు

 • వ్యర్థ మగు, దోపిడి వోవు.
 • "ఒలివోయి యీలేక యొక పూట వెట్టిడి, తామరచెలిపట్టి దడవ నేల." యయా. 1. 29.

ఒలుకుల బూది

 • చితాభస్మం. స్మశానంలోని బూడిద. కుమా. 7. 37.

ఒలుకుల మిట్ట

 • స్మశానము. స్మశానాన్ని రాయలసీమలో నేటికీ ఒలుకులు అనే అంటారు. 'ఒ' 'వ' గా విన వస్తుంది.

ఒల్వువడు

 • ఓడిపోవు; ఓటమి చెందు.
 • "చిరముగ నొల్వువడ్డ నరసింహుని కంటెను బెద్దలే?" కుమా. 4. 76.