పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/337

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒడి____ఒడి 311 ఒడి____ఒడ్డు

ఇ దెప్పుడూ కూడనిదానికి ఒడబడు అన్న అథంలోనే ఉపయుక్త మవుతూ ఉంటుంది.

 • "గడిదేఱి జారవిద్యన్, వడిగట్టి దురంత కంతు వనజశరాళిన్!" హంస. 2. 25.
 • "తిట్టున కొడిగట్టి తిరుగుచున్నాడ." హరిశ్చ.
 • "లోకనింద కొడిగట్టితి గా." సారం.
 • రూ. వడిగట్టు.

ఒడిచికొను

 • ఒలిచి వేసుకొను. వాడుకలో ఒడుపుకొను.
 • "గాండీవ మాదిగా గల యాయుధావలులు...అప్పు డొడిచికొనగ మఱచిన వా డయ్యు." భార. అర. 1. 55. భార. అర. 2. 59.
 • "కనుమలో రంగమ్మను దొంగలు పట్టుకొని, ఆ నాలుగుసొమ్ములు ఒడుపుకొని పంపించారు." వా.
 • "చేలో పత్తి ఒడుపుకొని రావాలి." వా.

ఒడిచి పట్టు

 • బలాత్కారముగా, గట్టిగా పట్టు.
 • "ఎవ్వాలును నొడిచి పట్టంగా నే యెడ గానక." కళా. 6. 106.

ఒడి దప్పినపాము

 • వెల్లకిల పడిన పాము. ఒడుపు తప్పిపోయిన అనుట.
 • "కడు వెఱ గంది మురాంతకు, డొడి దప్పినపామువోలె నుండగ." ఉ. హరి. 3. 108.

ఒడి వట్టుకొని

 • రొండి పట్టుకొని; నిలవేసి. ఎవరి నైనా నిలవేసేటప్పుడు రొండిలో చెయివేసి - నడుమున కట్టుకున్న పంచెను కట్టుకున్న తావున పట్టుకొని ఆపడంపై వచ్చినది.
 • "ఒట్టు వెట్టి పోకు మని వొడి వట్టుకొని నిన్ను, దిట్ట యై తెరలోనికి దియ్యగాను." తాళ్ల. సం. 3. 140.

ఒడిసి పట్టు

 • గట్టిగా పట్టుకొను.
 • "పూబోడి యొరసికొని చనగా బయ్యెద యొడిసిపట్టి గనుకొంటి చెలీ." కళా. 1. 142.
 • "ఆ పిల్ల చెయి ఒడిసి పట్టుకునేసరికి బారు మని అఱిచింది." వా.

ఒడిసెల ఆడు

 • ఒడిసెలతో రాళ్లు రువ్వు.
 • "తా నొడిసెల జొన్నల కాడెడి, వడుపున బౌండ్రుండు ఱాల వైచెం బెలుచన్." ఉ. హరి. 3. 103.

ఒడ్డ గెడవుగా

 • ఓ రగిలినట్లుగా, ఒరగడ్డముగా.
 • "కాలు కాలు పెనగి కాలుబలంబులు, నొడ్డ గెడవుగా రథోత్కరంబు, మ్రొగ్గ తిలగ." భార. భీష్మ. 3. 320.

ఒడ్డుకు చేర్చు

 • గట్టెక్కించు. కొత్త. 438.
 • "న న్నీకష్టాలనుంచీ ఒడ్డింకించే భారం నీది." వా.

ఒడ్డు పొడ వగు

 • ఎత్తు లావు గల.