పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/335

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒడ_____ఒడ 309 ఒడ____ఒడ

కొని ఒళ్ళు కాల్చుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు." వా.

 • చూ. చేతులు కాల్చుకొను.

ఒడలు గుల్లల తిత్తిగా నుదికి చంపు

 • చావ దన్ను.
 • "ఒడలు గుల్లలతిత్తిగా నుదికి చంపె." భాస్క. యుద్ధ. 681.

ఒడలు చిదిమిన పాలు వచ్చు

 • శైశవావస్థలో నుండు. పాలు తాగేపసితన మనుట.
 • "పతి జనించిన గోలెను బరహితైక, లోలమతి యొడల్ సిదిమిన బాలు వచ్చు." నిర్వ. రా. 9. 22.

ఒడలు చేయు

 • వేషములు వేయు, నటించు.
 • "మిడికెదు పెదవులు వ్రేళులు, మడిచెదు కనుబోయి మొగిడి మాయెదుర గడున్, వెడ వీక యొడలు చేసెదు." ఉత్త. హ. 4. 44.

ఒడలు జాడించుకొను

 • శరీరము విదిలించుకొను. నేడు కాళ్లు చేతులు ఇత్యాదులు జాడించడం, ఒళ్లు విఱుచుకొనడంగా వాడుకలో నున్నది.
 • "కుందనంపు గొలుసులు ఫల్లుగల్లు మనంగ నొడళ్ళు జాడించుకొనుచున్ గొనసాగి సోగ లై." మను. 4. 27.

ఒడలు దాచు

 • పనికి ప్రాలుమాలు.
 • "ఆహా! నే డిదె కేల విల్లుగొని లక్ష్యం జేసి పాంచాలి గొన్, బాహూత్పన్నున కిట్టిచో నొడలు డాపం జెల్ల దొక్కింతయున్. పాంచా. 2. ఆ.
 • "వా డెప్పుడూ తల యెత్తకుండా పని చేస్తాడు. ఒళ్లు దాచుకోవడం వాని కెన్నడూ అలవాటు లేదు. ఆరకం వేరు." వా.
 • రూ. ఒడలు దాచుకొను.

ఒడలు నెళినెళి యగు

 • ధ్వన్యనుకరణము. శరీరము పటపట విఱుగు.
 • "యదూద్వహుండు దశముష్టిహతిన్, బిట్టడువ మయిదుముష్టుల, నెట్టు వొడిచె నతడు నొడలు నెళినెళి యనగన్." ఉ. హరి. 3. 72.

ఒడా లుప్పొంగు

 • ఆనందము కలుగు. ఆనందం కలిగినప్పుడు ఒడలు ఉబుకు ననుటపై యేర్పడినది.
 • "ఒడ లుప్పొంగు నొయారి జూడ." విజయ. 2. 149.

ఒడలు బలియు

 • సోమరితన మేర్పడు.
 • "వాడి లీ మధ్య ఒళ్లు బలిసింది. వా డిం కేం పని చేస్తాడు?" వా.

ఒడలు మోచు

 • దేహధారణము చేయు. పుట్టు అనుట.
 • "ఒడలు మోచినయది యొక యపరాధము." తాళ్ల. సం. 7. 285.

ఒడలు వంచి

 • కష్టపడి, శ్రమించి.
 • "పనుల కొడ ల్వంగక కా,మిను లిద్దఱు గూడి గోళ్లు మీటుచు దాదుల్." శుక. 2. 333.