పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/334

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒట్టు____ఒడం 308 ఒడ____ఒడ

ఒట్టుపెట్టిన గతి

 • ఎవరో నిషేధించినట్లు.
 • ఒక్కమాటుగా, బొత్తిగా.
 • "నీకు నాకు బని లేదని యనుచున్నంతలో, నొట్టు పెట్టినగతి వాన దొట్టున వెలసిన నదియును లంబోదర మహోదరంబుగా నెంచి..." శుక. 3. 258.
 • "ఒట్టు పెట్టినట్లు ఒక్కడు కూడా ఆ పెండ్లికి వాళ్ళింటినుంచి రాలేదు." వా.
 • చూ. ఒట్టిడినయట్లు.

ఒట్టు వేయు

 • ప్రమాణము చేయు.
 • "వాడు తన కేమీ తెలియ దని ఒట్టు వేసి చెబుతున్నాడు. మనం నమ్మకపోతే ఎట్లా?" వా.

ఒట్టు సుమీ!

 • తప్పక ఇది జరుగుతుంది. ఇది నిజము అని చెప్పునప్పుడు ఒట్టు వేసికొనుట అలవాటు.
 • "ఒట్టుసుమీ యన్న నొట్టు సుమీ యంచు..." కళా. 3. 207.
 • వాడుకలో:
 • 'వాడు వసే ఒట్టు' 'తప్పకుండా వస్తాడు. రాకపోతే ఒట్టు' ఇత్యాదు లూహ్యములు.

ఒడంబడు

 • ఒప్పుకొను; కూడనిదానికి తల యొగ్గు; ఒడంబడిక చేసుకొను.
 • "మహేశు నీచపలకుత్సితవిప్రుడు వచ్చి నోర గ్రొ,వ్వులు పలుకంగ మీరును జెవుల్ సొర వించు సహించి మాఱు మా,టలు నొడికట్టి పల్కెద రొడంబడి నట్టులు బ్రహ్మబంధుతోన్." కుమా. 7. 55.
 • రూ. ఒడబడు.

ఒడగూర్చు

 • సంతరించు.
 • "యజ్ఞ సంభారముల్ వేగ నొడ గూర్పు మని." జైమి. 5. 134.
 • వాడుకలో:
 • 'ఒనగూర్చు' అన్నట్లు నేడు వినవస్తుంది.
 • "పెళ్ళి కన్నీ ఒనగూర్చుకొని కదా మిగత సంగతులు మాట్లాడాలి." వా.

ఒడమలగొడ్డు

 • ఆకారపుష్టి తప్పితే పనికి రానిది.

ఒడ లంటు

 • అంగమర్దనము చేయు.
 • "ఒడ లంట గాళ్లు పిసుకం, గడివెడు వేన్నీళ్ల నీయ గంచము వెట్టన్." శుక. 3. 341.

ఒడలు ఓడగు

 • శరీరము పాడగు. కుండ పగిలితే ఓడు అవుతుంది కదా! అట్లే...
 • "ఒడ లోడు కాజొచ్చు." నిరం. 2. 129.

ఒడలు కాల్చుకొను

 • అనవసరజోక్యము కల్పించుకొని నష్టపడు.
 • "ఇతరుల విషయంలో జోక్యం కల్పించు