పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/333

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒజ్జ____ఒట్టి 307 ఒట్టి____ఒట్టి

ధ్యాయుడు పై పంక్తి వ్రాసి యిస్తాడు. అదే ఒజ్జబంతి, మేలిబంతి. అందుపై ఏర్పడిన పలుకుబడి.

 • "వైష్ణవాచార, పర్యాయముల కొజ్జబంతి గాగ." పాండు. 1. 20.

ఒజ్జల పుచ్చకాయ

 • కృత్రిమధర్మ ప్రవచనము. గురువుగా రొకరు తన శిష్యులకు పుచ్చకాయ నిషిద్ధమనీ, తినవ ద్దనీ చెప్పి తాను మాత్రం తినేవారు. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • ఒజ్జలు = ఉపాధ్యాయులు.
 • "సమ్,ధ్యల బురలక్ష్మి ధర్మ విధులన్నియు నొజ్జల పుచ్చ కాయగా వెలయు." కళా. 1. 114.

ఒజ్జసాని

 • గురుపత్ని. గౌర. హరి. ద్వి. 1029.

ఒట్టికొను

 • హత్తుకొను.
 • "ఊపిరి మోచిననాడే ఒట్టికొంటి నాస లెల్ల." తాళ్ల. సం. 8. 83.

ఒట్టిగొడ్డు తాకట్టు '*వ్యర్థము.

 • వట్టిపోయి పాలివ్వని గేదె లాంటివానిని తాకట్టు పెట్టుకొనడంవల్ల వచ్చే దేమీ లే దనుటపై వచ్చినది.
 • "పట్టయినట్లొ కూర కొకపాతిక కాసులో యొట్టిగొడ్డు తా,క ట్టవి తాడనాస్పద కృకాటికి చేటిక కన్ను గీటినన్." బహులా. 5. 90
 • చూ. వట్టిగొడ్డుతాకట్టు.

ఒట్టిడిన యట్లు

 • ఒట్టు పెట్టినట్లుగా. 'ఏదైనా బొత్తిగా జరగ లేదు' 'ఠకీ మని ఆగినది' వంటి అర్థాలలో ఇది ఉపయోగిస్తారు. నీవు పోతే ఒట్టు అని ఎవరో అంటే ఆ ఒట్టును దాట లేక ఆగిపోయినట్లుగా అనుట.
 • "విడచెం ద్వదంగసంగానుభవేచ్ఛ యొట్టిడినయట్లు తదాదిగ..." కళా. 4. 21.
 • "వాడు మం దిచ్చాడు. ఒట్టు పెట్టినట్లుగా జ్వరం ఆగిపోయింది." వా.
 • "ఒట్టు పెట్టినట్లుగా ఆ పెండ్లికి ఎవరూ పోలేదు." వా.
 • చూ. ఒట్టుపెట్టినగతి.

ఒట్టిడుకొను

 • ఒట్టు పెట్టుకొను, ప్రమాణము చేయు, ప్రతిజ్ఞ చేయు.
 • "ఇట్టిక నూడినవాడో, యొట్టిడు కొన్నాడొ." ఉ. హరి. 1. 36.
 • "ఏం మజ్జిగ తిన నని ఒట్టు పెట్టుకున్నావా? వద్దే వద్దంటున్నావు?" వా.
 • వాడుకలో 'ఇడుకొను' 'పెట్టుకొను'గానే వినవస్తుంది.

ఒట్టినమంట

 • భయంకరుడు.
 • "పెట్టనికోట నీకు హరి భీముడు నర్జునుడున్ రణంబునం, దొట్టిన మంటలు..." భార. ఉద్యో. 2. 194.