పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/332

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒక్క____ఒక్కె 306 ఒగ____ఒజ్జ

ఒక్క యుమ్మడి

 • ఒక్కసారిగా. హర. 7. 161.
 • చూ. ఒక్కుమ్మడి.

ఒక్కరూ పగు

 • సమాన మగు.
 • "నీవు బాండుండు విదురుండు నెమ్మి నాకు, నొక్కరూ పయినట్లు." భార. అర. 1. 87.

ఒక్కరేవున నీరు త్రాగించు

 • ఏవో సహజవిరుద్ధము లయిన వానిని కలియునట్లు చేయు.
 • "శైవజైనుల నొక్క రేవునం ద్రావించి పితృవధ పాపనిష్కృతికి దివిరె." రుద్రమ. 3. పు.
 • "అతగాణ్ణీ ఇతగాణ్ణీ ఒక విందులో కలిపా వంటే గొప్పసంగతే. పులినీ మేకనూ ఒక రేవులో నీరు త్రాగించడం మాటలా?" వా.

ఒక్కుమ్మడి

 • ఒక్క ఉదుటున.
 • "వార్ధు లొక్కుమ్మడి వారపట్ట." జైమి. 5. 3.
 • చూ. ఒక్కయుమ్మడి.

ఒక్కెత్తున

 • ఒక్క సారిగా. ఒకే ఒక ఊపులో అనుట. ఒక సారి అడుగెత్తి వేయుటతో - ఒక అంగలో - అనుట కావచ్చును.
 • "అగాధభవసాగరం బతడు దాటు నొక్కెత్తునన్." పాండు. 4. 89.

ఒగరు తీ పగు

 • బాధలే ప్రియ మగు. సామాన్యంగా తీపు సుఖానికీ హాయికీ, ఒగరు చేదులు తద్విరుద్ధస్థితికీ ప్రతీకాలు.
 • "పగటున మామా ప్రాణము మా కిక నొగరే తీ పాయె నుద్ధవుదా." తాళ్ల. సం. 12. 56.

ఒగరులాడు

 • ఆశించు.
 • "బిగిసేవు గాక ప్రియురాండ్రు నిన్ను వొగరులాడెడి వోడెందు గావా." తాళ్ల. సం. 3. 92.

ఒగుడాకువలె ఉండు

 • బాగా సన్నగా, పల్చగాఉండు. జొన్నదంటు కున్న ఆకులను ఒగుడాకులు అంటారు. అవి మరీ పల్చగా ఉంటాయి.
 • "మంచి వయసులో పిల్ల కదా! మరీ ఒగుడాకులాగా ఉందేమిటి?" వా.

ఒచ్చిన నోర పలుకు

 • నోటికి వచ్చినట్లు అను. అనగా నొవ్వ బలుకు.
 • "బంటు నొచ్చిన నోర బలుకండు నెఱ వాది." ఉ. హరి. 5. 278.
 • వాడుకలో నేడు:
 • "నోటికి వచ్చినట్లు జీతగాణ్ణి కూడా అనేవాడు కాదు పాపం!" వా.

ఒజ్జబంతి యగు

 • ఆదర్శప్రాయ మగు. దిద్దుకొనుటకై పిల్ల లకు ఉపా