పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అంచు______అంజ 7 అంజ_______అంజె

అంచులు తీరు

 • సమగ్ర మగు, నిం డగు.
 • చూ. అంచులు తీరిన వయసు.

అంచెలు గట్టు

 • బారులు కట్టు.
 • "అనిలంబు లేడును నంచెలంచెలు గట్టి యాకాశవీధి నందంద నడవ."
 • కాశీ. 1. 182.
 • "అంచెలు గట్టి కాళ్లతొడు పై చననీవు గదమ్మ ప్రోదిరాయంచలు?
 • మను. 5. 61.

అంచెలంచెలుగా

 • అక్కడక్కడా ఆగుతూ దశలవారీగా.
 • అలుగురాజు. 42 పు.

అంచెలమీద

 • అక్కడక్కడా గుఱ్ఱాలను మారుస్తూ.
 • పూర్వం తపాలు తీసుకొని పోవుటకూ, ఏదయినా రాజ కార్యముమీద పోవునపుడూ సరాసరి ఒకే గుఱ్ఱం లేదా గుఱ్ఱాలజత చాలదూరం పోవడం అసంభవం కనుక అక్కడక్కడా వానిని మార్చి వెళ్లేవారు. దానిమీద వచ్చిన పలుకుబడి.

అంజనమున మాటలాడ నేల?

 • కనబడుతున్న దానికి వర్ణన యెందుకు?
 • నిధులు తెలుసుకొనుటకు అంజనమును వేసేవారు, ఏవో కొన్ని మూలికలను కాల్చి ఆపొడిని నూనెలో కలిపి అంజనం తయారు చేస్తారు. దానిని తమలపాకువంటి దాని మధ్యలో బొట్టుగా పెట్టి దీపంముందు దాని నుంచి ఎవరినో-సామాన్యంగా పిల్లలను చూడ మంటారు. అందులో అవన్నీ వారికి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని అంటారు. కనబడుతున్న దానికి ఇక చెప్పవలసిన అవసరం లేదు కదా! అందుపై వచ్చినపలుకుబడి.
 • "అంజనంబున మాటలాడ నేమిటికి? ముంజేతి కంకణంబున కద్ద మేల?"
 • సారం. 1. 844.

అంజలి గుంజలి యార్చు

 • గట్టిగా అఱచు.
 • "అంజలి గుంజలి యార్చి."
 • బసవ. 4. 194.

అంజలి చేయు

 • నమస్కరించు.
 • "అనలుం డంజలి చేసె నంతకుడు సాష్టాంగంబు గావించె." పారి. 3. 7.

అంజలి యొనర్చు

 • నమస్కరించు.
 • "జయదేవ సుకవి కంజలి యొనర్చి."
 • రుక్మాం. 1. 13.

అంజెలు వేయు

 • గబగబ నడచు.
 • "ఆ అమ్మాయి వచ్చిం దనేసరికి వాడు