పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/326

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఒక____ఒక 300 ఒక____ఒక

 • "అతడు మనము నొకడు మో,చిన మో పిందఱు మోచిన, యనువుననీతోడుపడుట యతనికి గీడే." ఉ. హరి. 5. 304.

ఒక డొకని మొగంబు గానక

 • ఎవరికి వారుగా.
 • "వికలగతి నున్న రాక్షసు, లొక డొకని మొగంబు గాన కూరక చనిరి..." ఉ. హరి. 4. 270.
 • "ఒకరిమొగం ఒకరు చూచుకోకుండా దేశాని కొకర మయి పొయ్యాము." వా.

ఒక తల

 • ఒక యెత్తు.
 • "సకలైశ్వర్య సమృద్ధులు, నొకతల సంతానలాభ మొకతల." కాశీ. 3. 216.

ఒక తాటిమీద నడచు

 • ఏ కాభిప్రాయముతో మెలగు.
 • "మన మంతా ఒక తాటిమీద నడిస్తే మనల్ని ఏ అధికారీ ఏమీ చేయ లేడు." వా.
 • చూ. ఒకతాట్ల్మీద నిలుచు.

ఏకాభిప్రాయముతో నుండు.

 • "ఒకతాటిమీద నిలుస్తా మంటేనే నే నిందులో దిగుతాను. లేకపోతే నాపాటికి నేను పోతాను." వా.
 • చూ. ఒక తాటిమీద నడచు.

ఒక తెవలె ఆడి ఆడించు కొనుట

 • వాళ్లూ వీళ్ల లాగా ఇతరులను అనడం, ఇతరులతో అనిపించుకోవడం.
 • "ఒకతెవలె వాడి యాడించుకొనుటకే యిరుగు పొరుగు చూచె నొకో యుప్పకు జప్పకు గా నను జూచున్." నిరంకు. 2. 59.
 • "దాని దీనిలాగా నేను నాలు గని అనిపించుకోవడం మీ రెప్పు డైనా చూచారా?" వా.
 • "ఒకరివలె అనడం అనిపించుకోవడం నా కలవాటు లేదు." వా.

ఒకదారికి తెచ్చు

 • సరి అయిన మార్గంలో నడచుస్థితికి తెచ్చు.
 • "ఈ పిల్లను ఒక దారికి తెచ్చేభారం అంతా నీదే అన్నయ్యా! మాకు వేరే దక్షత యే ముంది?" వా.
 • "ఈ వ్యాజ్యం ఒకదారికి తెచ్చేబాధ్యత నీది. అస లిందులో నన్ను దింపింది నీవు." వా.

ఒక దెబ్బ తీయు

 • ఒక ఊపు ఊపు.
 • "ఒక దెబ్బ తీయగా జాలుదురు." విజయ. 1. 75.
 • "తలచుకొంటే మీ అన్నే మీ మామను ఒక దెబ్బ తీయగలడు. నే నేం చేయగలను?" వా.

ఒకని బట్టి పదుగురుగా

 • ఆజ్ఞాపింపగనే గుంపులు గుంపులుగా వచ్చు.
 • "ఉద్దవిడి రమ్మనిన భృత్యు లొకనిబట్టి పదుగు రత్తఱి బడిబడి బాఱుతెంచి." సారం. 1. 115.

ఒక నుడుగు అను

 • పాటలో ఒక చరణము పాడు.
 • "పెండ్లి పందిట్లో ఒకనుడుగు అనరాదషే." హేమా. పు. 81.