పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/325

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఒక___ఒక 299 ఒక____ఒక

హూతం సంభవిస్తే అనుపట్ల ఉపయోగించేపలుకుబడి.

 • "అత డొకటి యైన నే నేగతి బోదుం జెపుమ." భార. ద్రోణ. 3. 287.
 • "మా మామ ఏదో ఒక టయితే నా గ తేమవుతుందా అని భయపడుతున్నాను. బావమర దంటే నన్ను చూస్తేనే సరిపడదు." వా.
 • రూ. ఏదో ఒకటి అయితే.

ఒకటి రెండు పలుకులలో

 • ఒకటి రెండు మాటలలో.
 • "నాకు, దెలుపు మొకటి రెండు పలుకుల ముగియగా, ననుచు." ప్రభా. 3. 31.

ఒకటి రెండు మాటలలో

 • ముక్తసరిగా.
 • "ఒకటి రెండు మాటల్లో నీవు పోయిన పని ఏ మయినదో చెప్పు. చేటభారతం వినే ఓపిక లేదు." వా.

ఒకటి వెనుక నొకటి వచ్చు

 • వరుసగా వచ్చు. ఆపదలు, దు:ఖాలు మొదలగునవి ఒకటి వెంబడిగా ఒకటి వచ్చు ననేసందర్భంలో అను పలుకుబడి.
 • "వెఱ గందితి నొకటి వెనుక నొకటి రా జొచ్చె." కళా. 3. 256.

ఒకటీ అరా

 • ఏ కొంచెమో.
 • "ఒక్కటి గా దరయుం గా,దక్కట పది గాద యిరువ దైనను గాదే." గుంటూ. పూ. పు. 44.
 • "ఏదో ఒకటీ అరా అయితే పరవా లేదు. వందరూపాయలకు లెక్ఖ తేలక పోతే ఎట్లా?" వా.

ఒకటీ రెండు రోజులలో

 • త్వరలోనే.
 • "అక్క డేం పని లేదు. ఒకటీ రెండు రోజులలో వచ్చేస్తాను." వా.

ఒకట్లు

 • ఎక్కాలు.

ఒకడు చనిన తెరువున వేఱొకడు చనక

 • చెల్లా చెదరుగా, దిక్కు కొక్కడుగా.
 • "...బృందారకబృందంబులు డెందంబుల నమందంబు లగు భయంబులం బొంది వికలతం బెగడు గుడుచుచు, నొక్కరుండు చనిన తెరవున గదిసి వేఱొక్కరుండు చనక నలుదిక్కులకుం బఱవం దొడంగిరి." హరి. 1. 183.
 • చూ. ఒకడు పోయిన త్రోవ వేఱొకడు పోక.

ఒకడు పోయిన త్రోవ వేఱొకడు పోక

 • ఎవరికి వారుగా, చెల్లా చెద రై.
 • "తిరిగి చూచుచు దట్లెగ దీసికొనుచు.దగలుదొట్టి యథాతథ లగుచు విఱిగి, యొకడు వోయినత్రోవ వే ఱొకడు పోక, చెట్టొకడు గాగ బఱచిరి చెంప్చు లపుడు." మను. 4. 103.

ఒకడు మోచినమో పిందఱు మోచు

 • అన్యోన్యంగా పరస్పరసహకారంతో మెలగు.