పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/324

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఒక____ఒక 298 ఒక____ఒక

ఒక గూటిపిల్లలు

 • ఒక జాతికి చెందినవి. (వారు) సంహా. 1. 258.

ఒక చంద మగు

 • అనాహూతమో దేనినో అనవలసి వచ్చినప్పుడు ఒక టైతే అని నేటికి కూడా అంటారు.
 • "అత డొకచంద మౌన నేమిగతి బోదు నక్కట!" భార. భీష్మ. 2. 365
 • "వా డక్కడి కెళ్లాడు. ఏ దయినా ఒకటి అయితే నాగతి యేం కాను?" వా.
 • చూ. ఏదైనా ఒకటి అయితే.

ఒక చెంప గొడితే పాలు ఒక చెంప గొడితే తేనె

 • ఇంకా బాల్యావస్థ వీడ లేదనుట.

ఒక చెయ్యి చూచు

 • కొంత ప్రయత్నించి చూచు.
 • "....కానిమ్ము. ఒక చేయి చూచి వదలుదము...."
 • "ఒక చేయి చూచి గానీ వదలడానికి వీల్లేదు. వా డేదో మహా విరగబడుతున్నాడు." వా.

ఒక చోట నిలువ లేక

 • నెమ్మది లేక.
 • "నిదుర గానక యొకచోట నిలువ లేక వీధి గ్రుమ్మరుచుండి యవ్వేళ నటకు." శుక. 3. 562.

ఒక జాడ బోవు

 • ఒక సమాధానమునకు వచ్చు.
 • "వివేకింప వా డౌ నేనౌ నొక జాడ బోయెదము లేదా జీవ మిం కేటికిన్.? కా. మా. 2. 123.
 • రూ. ఒకదారిని పోవు.

ఒకటి అని ఒకటి అన లేదా?

 • అనవలసిన వన్నీ అనె ననుట.
 • "వాడు ఒకటి అని ఒకటి అనలేదా? అమ్మా! నానామాటలూ అన్నాడు." వా.

ఒకటికి పదాఱు కల్పించు

 • 1. లేనిపోని చాడీలు చెప్పు. ఎవరితో నైనా మరొకరి తప్పులను చెప్పునప్పు డిది ఉపయోగిస్తారు.
 • "తగునె యక్కట! బుధనుతో దార గుణవి, రాజిసన్మార్గవర్తన దేజరిల్లు, పరమసాధువు సారంగధరునిమీద, నొకటికి బదాఱు కల్పించి తోల తాంగి." సారం. 3. 47.
 • 2. ఉన్నది యెక్కువ చేసి చెప్పు
 • "మొగుడు రాగానే ఆ పిల్ల ఒకటికి పదహారు కల్పించి చెప్పి అత్తను తఱమ గొట్టించింది." వా.

ఒకటి తప్పకుండ

 • అన్నీ, సర్వమూ.
 • "వారి పేర్లును వారి వర్తనంబు లొకటియు దప్పక యుండ..." కళా. 5. 86.
 • "బయలుదేరిన దగ్గర్నుంచీ ఇల్లు చేరే దాకా జరిగిన వన్నీ ఒకటి తప్పకుండా వాడు చెప్పాడు." వా.

ఒకటి యైన

 • మరొకవిధంగా ఏదైనా అనా