పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/322

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఒండొ____ఒక 296 ఒక____ఒక

 • "రాజవిరహంబున నొండొకరీతి బ్రొద్దు గడపుచున్నంత..." హంస. 2. 2.

ఒండొరుల మోములు చూచుకొను

 • ఏదైనా జరిగినప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడు అవకాశము లేక పోగా పరస్పర ముఖావలోకనంతోనే తమభావములను సూచించు.
 • "పువ్వుబోం డ్లొయ్యన దవ్వుగా నరిగి రొండొరు మోములు చూచి యద్దిరా, యయ్యకు మన్మథాభ్యుదయ మంచు." కళా. 3. 37.
 • "వాడు అంతమందిలో అసభ్య మయిన మాట అనగానే అక్కడ ఉన్నవా రందరూ ఒకరిమొగాలు ఒకరు చూచుకొన్నారు." వా.
 • చూ. ఒకరిమొగా లొకరు చూచుకొను.

ఒక ఊపు ఊపి వదలు

 • ఎదుటివాని సత్తా సారమును కదల్చి చూచు.
 • "ఆ ఊళ్లోకి ఏ పండితుడు వచ్చినా అతను ఒక ఊపు ఊపి గానీ వదలడు." వా.

ఒకకంచాన తిని ఒకమంచాన పడుకొను

 • అన్యోన్యముగా నుండు.
 • "వాళ్లిద్దరూ చిన్న తనంనుంచీ ఒక కంచాన తిని ఒక మంచాన పడుకొన్న వాళ్లు." వా.

ఒక కంట కనిపెట్టు

 • కొంత ప్రాపుగా రక్షగా ఉండు.
 • "మీ రేదో ఒక కంట కనిపెట్టి ఉంటా రని కదా యీ ఊరు వచ్చాను." వా.

ఒక కంట పాలు ఒక కంట నెత్తురు కురియుగతి

 • కరుణ, కోపము ఒక దాని వెంట ఒకటి వెల్లివిరియగా.
 • "కరుణయు గోపము గనుగవ, నొరయగ నొకకంట బాలు నొక కంటను నె,త్తురు గురియుగతి." ఉ. హరి. 4. 59.

ఒక కంట బెల్లము ఒక కంట సున్నము

 • పక్షపాతదృష్టి.
 • "ఆ అత్తగారి కొక కంట బెల్లం, ఒక కంట సున్నం. చిన్న కోడల్ని నెత్తిన పెట్టుకొని పెద్దదాన్ని రాచి రంపాన పెడుతుంది." వా.

ఒక కన్ను వేసి వుంచు

 • కాస్త కన్ను పెట్టి ఉండు.
 • "వాడి కేదో కాస్త చెడ్డపే రుంది. ఎందు కైనా మంచిది. కాస్త కన్ను వేసి ఉంచు." వా.

ఒక కుతి కై యుండు

 • ఏకాభిప్రాయముతో నుండు. ఒకటిగా నుండు.
 • "ఒక కుతి కై యుండెడి మీ,రకటా! చెలియెడల నింత యతికూహకమా, పికమా శుకమా యిక మా,నక మాసుకుమారగాత్రి నాయమె యేచన్." అని. 3. 35.

ఒక కుత్తుక యగు

 • 3. ఏకాభిప్రాయమునకు వచ్చు.