పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/321

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఒంటె____ఒండు 295 ఒండొ_____ఒండో

ఒంటెత్తుతనం

 • ఓర్వ లేనితనం.
 • "అది వట్టి ఒంటెత్తు మనిషి. చెల్లెలి కే దిచ్చినా తనకు కావా లంటుంది." వా.

ఒంటెత్తురకం

 • 1. ఓర్వలేని రకం.
 • "అది వట్టి ఒంటెత్తు రకం. దా నెదురుగా కొత్తచీ రెందుకు తీస్తావే?" వా.
 • 2. వంతులు వేసుకొనే రకం.
 • "అది వట్టి ఒంటెత్తు రకంరా. తోడికోడ లేం చేస్తే తానూ అదే చేస్తా నంటుంది. తాను పెద్దకోడలు కదా. ఆమాత్రం సహనం లేదు." వా.

ఒండాడు

 • ఎదురాడు. వాడుకలో ఇది 'ఒక్కమాట అనకుండా' అనే రూపంలో ఉపయోగిస్తారు.
 • "ఒక బుద్ధి వినుం డొండా డక సకలా గమమతంబు దక్క దెలిసి మీ, కకుటిలమతి నెఱిగింతు." పాండు. 2. 272.
 • "నేను మావాణ్ణి చదువు మానేసి ఉద్యోగంలో చేరరా అని చెప్పగానే ఒక్కమాట అనకుండా ఒప్పుకున్నాడు." వా.
 • "ఏం చెప్పినా ఒక్కటి అనకుండా చేసుకుంటూ పోతుంది. అలాంటి కోడలు దొరకడం ఆ అత్త అదృష్టం" వా.
 • చూ. ఒక్కమాట అనకుండా.
 • రూ. ఒక్కటి అనకుండా.

ఒండు పల్కక

 • మాఱు మాటాడక. బదులు చెప్పకుండా.
 • "నీ వింకన్ నను నొండు పల్కక." భార. భీష్మ. 3. 450.

ఒండొకడ వైన

 • ఇంకెవ రన్నా అయితే. వాడుకలో ఇంకొకడ వైతే అన్న రూపంలో వినవస్తుంది.
 • "ఒండొకడ వైన నిపుడ నీ పిండి యిడమె." మను. 4. 90.
 • "నీవు కాబట్టి సరి పోయింది. ఒంకొకడైతే బయటికి గెంటేవాణ్ణి." వా.

ఒండొక త్రోవ ద్రొక్కు

 • వేరుమార్గము పట్టు.
 • "చేడియ నీ మనంబునకు జింత యొకింత జనించెనేని నేం, జూడగ జాలనీ జనకు చొప్పు దలంప హతుండు గాక తా, గీడు చలంబు మాన డనికిం జొర కొండొకత్రోవ ద్రొక్కగా, గూడద యేమి సేయుదును ఘోరవిచారము పుట్టె నాత్మలన్." ప్రభా. 5. 196.

ఒండొక బుద్ధి సేయు

 • అన్యథా భావించు.
 • "ఏటికి నొండొక బుద్ధి సేసె దే, నవ్వుచు బల్కినన్ ధరణినాథ! యసత్యము గల్గ నేర్చునే?" భార. ద్రోణ. 1. 391.
 • "సౌ, వీరకులప్రసూతలము వీరుల మే మితరక్షితీశ సా,ధారణబుద్ధి సేయకు ముదాత్తచరిత్రుల మైన మాయెడన్." భార. అర. 6. 182.

ఒండొకరీతిగా

 • ఏదో ఒకవిధముగా.