పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/310

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఏపా____ఏపు 284 ఏపు____ఏప్రొ

పెట్టానో కానీ, ఎంత డబ్బు ఎదురు పెట్టినా పూర్తి కావడం లేదు." వా. ఏ పాప మెఱుగని

 • అమాయక మైన, నిర్దోషి అయిన.
 • "పాదముల వ్రాలి నే నేమి పాప మెఱుగ, నీ మహాదేవునాన పూర్ణేందు వదన!" శుక. 1. 543.
 • "ఏనాటి కేపాప మెఱుగని కన్నుల, కిడియె గాటుక రేఖ లేపు గులుక." హంస. 3. 75.

ఏపారు

 • వర్ధిల్లు; ఒప్పు.
 • "ఏపారిరుర్విజనుల్." సింహా. 12. 111.
 • "భూలోకదేవేంద్రుపగిది నేపారి, యున్నచో." రం. రా. బాల. పు. 4. పం. 2.

ఏ పుట్టలో ఏ పా ముందో?

 • పైకి కనిపించక పోయినా ఎవరిలో ఎంత పాండిత్యం ఉందో? ఎవరిలో ఏం గుణాలు ఉన్నయో? ఎలా తెలుస్తుంది అనుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "చూడ్డానికి అమాయకంగానే ఉన్నా డనుకో. అయినా ఏ పుట్టలో ఏ పాముందో?" వా.

ఏపు మాపు

 • నశింప జేయు. రూపు మాపు లాంటిది. హర. 7. 154.

ఏపుమాపు సేయు

 • నశింప జేయు.
 • "మరు బాణముల నేపు మాపు సేయగ నోపు." రుక్మాం. 2. 125.

ఏపు మాయించు

 • గర్వ మడచు.
 • "పదవిని దండ్రిచే బలిమిని గొన్న, యెదిరిని కంసుని యేపు మాయించి."ద్విప. మధు. 4.

ఏపు మిగులు

 • ఎక్కు వగు.
 • "వ్యాఘ్రాదు లైనక్రవ్యాద హింస్ర మృగంబు, లెచ్చోట జూచిన నేపు మిగిలె." కాశీ. 5. 268.

ఏపు మీఱు

 • ఒప్పు.
 • "రామాయణ ద్విపద యేపు మీఱంగ, రచియింపుము." వర. రా. బా. పు. 5. పంక్తి. 20.

ఏపు రేగు

 • 1. విజృంభించు.
 • "ఏలికలు వెంట వెస నంట నేపు రేగి." శుక. 1. 259.
 • 2. రెచ్చిపోవు; చెల రేగు.
 • "ఇటుల మద మెత్తి తమచేత నేపు రేగి." హంస. 2. 195.
 • "ఎగయు ధర ద్రవ్వు బొఱియగా నేపురేగి...పంది మెల్లన రణపరిపంథి యగుచు." భాగ. స్క. 3. 637.
 • "దుష్ట సత్వముల్, ధారుణి నేపురేగి బెడిదంబుగ మూకలు గట్టి గ్రామముల్, మారి మసంగిన ట్లయి సమస్తము జూర్ణము చేసినప్పుడు." రుక్మాం. 3. 79.

ఏ ప్రొద్దు

 • ఎల్లప్పుడు, ప్రతిదినం.