పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/297

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఎల్లి___ఎల్లు 271 ఎవ____ఎవ్వ

రూపంలో రోజూ వినబడే మాట.

 • రాయలసీమలో దాదాపు ఇదే అర్థంలో 'రేప టెల్లుండిలో అతను రావాలి మరి' అని తఱుచు వాడుక.
 • "ఎల్లి నేటన భవదగ్రవీధికి గడారటుం డిటు వచ్చు." పాండు. 4. 61.
 • చూ. నే డెల్లి.
 • "ఇయ్యాల రేపు హైదరాబాదులో తెలుగు మాట్లాడడం ఎక్కు వయింది." వా.

ఎల్లి నేటిలో

 • త్వరలో.
 • "నిర్ణయ మా నృపాలునకు నీకును సంగతి యెల్లి నేటిలో." నైష. 2. 59.
 • చూ. నే డెల్లి.
 • వాడుకలో ఇదే అర్థంలో ఇలా వాడుతారు. "వాడు ఉత్తరం రాశాడు. ఈవాళ రేపట్లో రావాలి మఱి.

ఎల్లప్రద్దు చనునే యాలంబునం దొట్టులన్

 • వట్టిమాటలతో కుదరదు. యుద్ధంలో ఎంత సేపూ ఒట్లు వేసుకోవడంతో బీరాలు నఱకడంతో సరిపోతుందా? సరిపో దనుట. కుమా. 8. 139.

ఎల్లుండి ప్రొద్దున ఏకాదశినాడు

 • అనిర్దిష్టదినమును పేర్కొను నప్పుడు ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "ఎల్లుండి పొద్దున ఏకాదశినాడు వాడు మాయింటికి వస్తాడు." వా.

ఎవడు పట్టితే వాడు

 • ప్రతివాడు.
 • "ఈ పనిని ఎవడు పడితే వాడు చేస్తాడు." వా.

ఎవరికి వారే యమునాతీరేగా

 • ఒకరి కొకరికి సంబంధము లేకుండా.
 • "వాళ్లింట్లో అంతమంది ఉన్నా ఎవరికి వారే యమునాతీరేగా ఉంటారు." వా.

ఎవరి ముక్కులో పెడదా మని?

 • ఎవరికీ చాల దనుట.
 • "ఇంట్లో పదిమంది ఉంటే అరవీశె వంకాయలు తెచ్చారే. ఎవరిముక్కులో పెడదా మని." వా.

ఎవరు తిన్నట్టు?

 • దీనివల్ల ఎవరికీ ప్రయోజనం లేదు అనుపట్ల ఉపయోగిస్తారు/
 • "ఆ కాస్త గడ్డకోసం కోర్టులకు వేలు గుమ్మరించడం ఎందుకో? ఎవరు తిన్నట్టు?" వా.

ఎవ్వరి కెవ్వరు? దేని కేది?

 • నీకూ నాకూ సంబంధం లేదు. నీ వెవరో నే నెవరో అనుట.
 • "ఏ, నెవ్వతె నీ వెవండ విక నెవ్వరి కెవ్వరు దేని కేది." రాధి. 4. 69.

ఎవ్వరు దిక్కు?

 • సహాయము ఎవారూ లే రనుట.