పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/280

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఎడ____ఎడ 254 ఎడ____ఎడ

 • "...యెట్లైన నయ్యె నే నిచటన యుండెద నని యొక్క తొఱ్ఱలో నడగి యుండె." కళా. 2. 170.
 • "ఏ మయినా కానీ, నేను మాత్రం పోను." వా.

ఎడ కలుగ చను

 • దూరముగా పోవు.
 • "మణికంధరుండు రహస్యశంక నెడ గలుగ జనగ నమ్మహాముని కి ట్లనియె." కళా. 1. 198.

ఎడ కలుగ నిలుచు

 • దూరముగా నిలుచు.
 • "అతని విడిచి యెడ గలుగ నిలిచి, నా పలుకులు విని మాని పలికిన..." కళా. 3. 264.

ఎడగరపడు

 • కష్టపడు.
 • "నీవు డస్సి, యున్న వాడవు నిద్రయును లేక యున్న నీ, వెడగరవడియె దీయడవిలోన." భార. సౌప్తి. 1. 61.

ఎడగా చను

 • దూరంగా పోవు.
 • "అప్పుడు తద్వనలక్ష్మీవిలోకన కౌతుకంబున నెడగా జనియున్న మణికంధరుం బిలిచి..." కళా. 1. 208.

ఎడ తప్పించి

 • ఒకటి విడిచి ఒకటి (గ్రుచ్చు.)
 • "సాంధ్యరశ్మిసూత్రమున బొసంగ గ్రుచ్చి, యెడతప్పున ద్రోచి పిఱుంద జేర్చు." పారి. 2. 43.

ఎడ తాకు

 • బాధపడు.
 • "ఎండలకు నీడలకు నెడ తాకినాడు." తాళ్ళ. సం. 11. 2 భా. 56.

ఎడపడు

 • ఆలస్య మగు. లోపము కలుగు.
 • "ఏ క్రియలందును నెడపడకుండ, నీ క్రియ హయమేధ మీడేరుటయును." రంగ. రా. బాల. పు. 16. 11.

ఎడప దడప

 • అప్పుడప్పుడు.
 • "ఎడప దడప దనూభవుం డెచట నుండు." కాశీ. 4. 85.
 • "మసిబొట్టు బోనాన నసలు కొల్పిన కన్ను, కొడుపుచే దాటించు నెడప దడప." క్రీడాభి. 1. 136.
 • "ఎడపా దడపా వాడు వస్తూ పోతూ ఉంటాడు." వా.
 • రూ. అడపదడప.

ఎడపేర్పు

 • దాళి.
 • నుగ్గులను గుండ్రంగా పేర్చి అందులో నిప్పువేస్తారు. పాలు కాచడానికి, పప్పు ఉడికించడానికి ఉపయోగిస్తారు.
 • "ఒసగి యెడ పేర్పులో గ్రాగుచున్న యావు, పాలు వడ్డించుటయు." పాండు. 4. 174.

ఎడబిడ్డ

 • చంటిబిడ్డకంటే పెద్దబిడ్డ.
 • "ఎడబిడ్డం డొక డైన లేడొ?" క్షేత్రలక్ష్మి. 58.

ఎడమడుగు

 • 1. అరమరిక, సంకోచము.
 • "పొడవున బ్రాయంబున గడుం, గడిదిబలంబునను జూడగా నసదృశు