పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/275

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఎక్క____ఎక్క 249 ఎక్కా____ఎక్కు

యటంచు నెరసి చన జూతురుగా." శుక. 3. 127.

 • "చాలు చాలు వట్టి జగజోలిమాట చాలింపుమా యిట్టి జాడ లేమిటికి ?" రంగ. అయో. 94 పొ.
 • "జగజోలిమాటలు మాని...." పరమ. 4. 306.
 • "ఫలమువారలొ కాక పని మాలినట్టి చలమువారలొ వట్టిజగజోలి యేల ?" పరమ. 7. 645.

ఎక్కడి జోలి ?

 • ఎక్కడి గొడవ ?
 • "ఎక్కడిజోలి పెండ్లి యగుటెట్లు?...." శుక. 1. 363.
 • "ఇదెక్కడి గొడవ?" వా.

ఎక్క పెట్టు

 • 1. ఎగసన త్రోయు.
 • "వా డెక్క పెట్టడంవల్లనే వీ డిలా తయా రయ్యాడు." వా.
 • 2. పురి యెక్కించు. ఎవరిమీదైనా చాడీలు చెప్పి ద్వేషము పుట్టించు.
 • "పాపం! వాడు మంచివాడే కాని రెడ్డిగారి కెవరో ఎక్క పెట్టి దావా వేసేట్టు చేశారు."
 • చూ. ఎక్కపొడుచు.

ఎక్కపొడుచు

 • చూ. ఎక్క పెట్టు.

ఎక్కద్రోచు

 • ఎక్కు పెట్టు.
 • "గొనయంబు నెక్క ద్రోచిన, గనయంబున కెక్కకున్న." పారి. 4. 72.

ఎక్కద్రోయు

 • ఎగద్రోయు.

ఎక్కాలు

 • ఒకట్లు.
 • "మా వాడికి ఎక్కాలు బొత్తిగా రావు. నాలుగో ఎక్కమే సరిగా చెప్పలేడు." వా.

ఎక్కి తొక్కి

 • కావలసినంత; సుష్ఠుగా.
 • "శేరుబియ్యం వేస్తే మాఇంట్లో అందరికీ ఎక్కి తొక్కి సరిపోతుంది." వా.

ఎక్కివచ్చు

 • వృద్ధికి వచ్చు.
 • "ఆ వ్యాపారంలో దిగినప్పటినుండీ బాగా యెక్కి వచ్చాడు." వా.
 • "వాళ్ల సంసారం పాపం ఎక్కి రాలేదు." వా.

ఎక్కుగొఱ్ఱు

 • భయంకరుడు.
 • పని పట్టించగలవాడు అని భావం. అపరాధులను కొఱ్ఱు కెక్కించడం, కొఱత వేయడం ఉన్నది. ఆ కొఱత వేసేదే ఎక్కు గొఱ్ఱు.
 • "భేదవాదుల కెక్కు గొఱ్ఱు." పండితా. ప్రథ. వాద. పుట. 511.
 • చూ. వీపుగోల.

ఎక్కుడించు

 • వింటినుండి నారి తొలగించు. ఎక్కు పెట్టుటకు వ్యతిరేకము. సంధించినబాణమును వింటినుండి తొలగించు అని అర్థం.
 • "వి ల్లెక్కుడించి." జైమి. 8. 29.
 • "అంత లతాంతచాపలత యంగభవుం