పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/263

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఊరూ____ఊర్గా 237 ఊర్జి____ఊఱ

ఊరూ పేరూ లేనివాడు

 • అనామకుడు.
 • "ఆ ఊరు పేరూ లేనివాడికి పిల్లను ఎవరిస్తారు?" వా.
 • రూ. ఊరూ పేరు లేని....

ఊరూ వాదా ఏక మగు

 • చూ. ఊరూ నాడూ ఏక మగు.

ఊరేగించు

 • మెరవణి చేయు. వ్యంగ్యార్థంలోనే ఈ పదం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
 • "ఆ వీ ళ్ళేమో ఉల్లిగడ్డలు కట్టి ఊరేగిస్తా రట ఆ ఊరు పోతే." వా.

ఊరేగు

 • తన గొప్పను ప్రదర్శించుకొను. వ్యంగ్యంగా, నిరసనగా 'పోవు' అనే అర్థంలో కూడా ఉపయోగిస్తారు.
 • "వాడు తా నేదో గొప్ప కవి నని ఊరేగుతున్నాడు." వా.
 • "వా డెక్కడికి ఊరేగాడో? మన కెక్కడ కనిపిస్తాడు?" వా.

ఊరేటిచెలమ

 • వట్టిపోనిది. చెలమ ఎన్నడూ శూన్య మై పోదు.
 • "తీరనిమోహాల తెందేపలు ఊరేటిచెలమలు ఉడివోనిపంటలు." తాళ్ల. సం. 11. 11.

ఊర్గాయ

 • ఊరుగాయ.
 • "ఊర్గాయలున్ వనపర్ణ భోజనములం దొప్పార." బహు. 4. 49.
 • చూ. ఉరుగాయ.

ఊర్జితము చేయు

 • లాభము కలిగించు.
 • "వాడు సంసారానికి చాలా ఊర్జితం చేస్తున్నాడు." వా.
 • "వీ డేదో మహా ఊర్జితం చేస్తున్నట్లు మాట్లాడుతున్నాడే?" వా.

ఊర్ధ్వపుండ్రాలు

 • పట్టెనామాలు

ఊర్బిండి

 • ఊరుబిండి

ఊర్బిండివడెము

 • వడియము.
 • "గుడి మ్రింగువానికి లింగ మూర్బిండి వడెము." సిం. నార. 36.
 • చూ. ఉట్రవడియము.

ఊఱట బుచ్చు

 • ఊఱడించు.
 • "లో నుంచకు భీతి యంచు వినయోన్నతి నూఱట బుచ్చి యంతటన్." హంస. 3. 121.

ఊఱడ బల్కు

 • ఓదార్చు.
 • "ఈ పగిదిన్ మురారి హృదయేశ్వరి నూఱడ బల్కి." పారి. 4. 13.

ఊఱడ బ్రోచు

 • ఊఱట కలిగించు.
 • "ఓ యదువీర! వృష్టి బసి నూఱడ బ్రోవవె సప్తరాత్రముల్." ఆము. 4. 29.

ఊఱడించు

 • ఓదార్చు.