పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/217

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఈల____ఈలు 191 ఈలు____ఈవు

టుంది. అది చాలక పోవడమంటూ ఉండదు.

 • "ఆలి నొల్లనివాడు దా నీలకూర, కుప్పుచాల లే దన్నట్లు." వరాహ. 7.47.
 • "ఆలి నొల్లనివాడు ఈలకూరలో ఉప్పు లే దన్నాడట." సా.

ఈలకొను

 • ఈలకఱచు.
 • "ఈలకొన్న యెముకల యింటిలో కాపుర మింతే." తాళ్ల. సం. 9. 45.

ఈలగ్రద్ద

 • ఒక జాతి డేగ; లుబ్ధుడు.
 • "ఏము నలుపురందు నెవ్వాడు గాజాలు నిచ్చిపుచ్చుకొన్న యీలగ్రద్ద."
 • శృం. నైష. 7. 107.
 • చూ. ఇచ్చిపుచ్చుకొన్న ఈలగ్రద్ద.

ఈలపురుగు

 • ఇలకోడి, చిమ్మట. శ. ర.

ఈలవెట్టు

 • ఈల వేయు.
 • "పోవ వా డిందు రం డని త్రోవ యడవి, బెట్టి యొకవాగు డిగ నీల వెట్టుటయును." ఆము. 7. 9.

ఈలవేయు

 • ఈల పెట్టు.
 • "వాడు ఈల వేసేసరికి వందమంది చేరుతారు." వా.

ఈలువుగొను

 • మానభంగము చేయు. శుక. 2. 10.

ఈలువుటాలు

 • ఇల్లాలు.
 • "అసురుల యీలువుటాండ్రను జెఱ వట్టితి." భార. ఆది. 7. 61.

ఈలువుడుగు

 • కులాచారమును వదలు, ఇలు వరుసను పాటించక పోవు.
 • "ఈ విధంబున సుకుమారు డీలు వుడిగి మా ల చిగురాకు బో డితో దునుపు మనగ."
 • శివరా. 3. 117.

ఈల్కఱచు

 • చూ. ఈలకఱచు.

ఈవరితనము

 • నదాన్యత. యయా. 5. 1.

ఈవలతగులు

 • వెట్ట చేయు.

ఈవ లవల సేయు

 • తలక్రిందులు చేయు.
 • "అఖిలదిక్కుల నీవలవల సేసి." భార. రా. యు. 263.

ఈవలావ లగు

 • తలక్రిందు లగు.
 • "లంకయు నీవ లావలై కదలినభంగి." భా. రా. యు. 1319.

ఈవికాడు

 • వదాన్యుడు.

ఈవిమ్రాను

 • కల్పవృక్షము.
 • చూ. ఈగమ్రాను.

ఈవులకెంపు

 • చింతామణి.
 • చూ. ఈగుల కెంపు.