పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/216

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఈర్పే____ఈఱ 190 ఈఱ____ఈల

నేటికీ ఉపయోగిస్తారు. వీనిని దువ్వెనవలె వెండ్రుకల పైన పెట్టి కాక, క్రిందినుండీ వెండ్రుకలలో దూర్చి లాగుతారు. ఈర్పేన

 • చూ. ఈర్పెన.

ఈర్వేను

 • చూ. ఈర్పెన.

ఈరోజయ్యేది రేపవుతుంది

 • అయ్యే దెలాగా అవుతుంది తొంద రెందుకు?
 • చూ. ఈనా డయ్యెడి కార్యము కా నేరదె రేపు.

ఈఱతాఱ చూపు

 • కొంటెచూపు, వక్రదృష్టి.
 • "మోఱకుని చందమున నీఱ తాఱ చూపు, పాండవేయునిపై దార్చి." హర. 7. 14.

ఈఱతాఱ తలపులు

 • వంకర ఆలోచనలు.
 • "ఈఱతాఱతలంపులు చీఱువాఱ." భార. అశ్వ. 1. 108.

ఈఱతాఱయదలుపులు

 • వట్టి అదలింపులు. భార. ద్రోణ. 3. 48.

ఈఱతాఱల నడలు

 • అటూ ఇటూ ఊగిసలాడు నడకలు.
 • "దనుజురథము దిరిగె నీఱతాఱల నడలన్." భాస్కరా. అర. 2. 124.

ఈఱతాఱ లాడు

 • పరుషవాక్యము లాడు.
 • "ఈఱతాఱ లాడ నెట్లు నో రాడెనో రామ రామ నిరపరాధ సుమ్ము." (కృష్ణ.) శకుం. 3. 24.

ఈఱతాఱ లిచ్చు

 • వక్రముగా జవా బిచ్చు.
 • "ఈఱతాఱ మఱు మాట లిచ్చి యపహ సించె." భార. ఉద్యో. 4. 76.

ఈలకఱచు

 • గట్టిగా పట్టుకొను.
 • "వాడు పండ్లు ఈలకఱచుకొని ఉన్నాడు." వా.
 • చూ. ఇలకఱచు.

ఈల కఱచుకొని యుండు

 • దేనికోసమో ఎదురు చూస్తూ పడి ఉండు.
 • "వీడు నొప్పించి నిలువం దగునెల వగుట, నసము డింపక యీల గఱచు కొని యున్న వాడు."
 • భార. ద్రోణ. 2. 104.
 • చూ. ఇలకఱచుకొని యుండు.

ఈలకూతలు

 • ఒక ఆట.
 • "ఈలకూత లాదిగా శైశవక్రీడ లా డి రచట." వి. పు. 7. 203.

ఈలకూర

 • ఉప్పని ఒక కూరాకు.
 • "ఆలి నొల్లనివాడు దా నీలకూర, కుప్పు చాల లే ఫన్నట్లు." వరాహ. 7. 47.

ఈలకూరలో ఉప్పు లే దన్నట్లు

 • అనవసరముగా తప్పు పట్టేపట్ల ఉపయోగించేపలుకుబడి.
 • అసలు ఈలకూరలోనే ఉప్పుం