పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/215

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఈర_____ఈరు 189 ఈరెం_____ఈర్పె

 • "వారు మ మ్మీరస మెత్తి కీడ్పఱచి." భార. ఉద్యో. 3. 74.
 • "నీ వీరస మెత్తి నోబలికి తేనియు జెప్పుదు సూతనందనా!" భార. కర్ణ. 2. 52.

ఈరసించు

 • ఈర్ష్యపడు. వేం. పంచ. 1. 488.

ఈరాఱు

 • పన్నెండు.
 • (ఇరు + ఆఱు.)

ఈరిక లీను

 • అంకురించు.

ఈరిక లెత్తిన కోరికలు సారికలు గొను

 • పొడమిన కోరికలు చాయలు గట్టు. కోరికలు విపరీతంగా చెలరేగు.
 • "అర్థి జనంబులు మనంబుల ఘనంబులుగ, నీరిక లెత్తినకోరికలు సారికలు గొన." భాగ. స్క. 3. 507.

ఈరిక లెత్తు

 • మొలకెత్తు.
 • "మనంబున మక్కువ లీరిక లెత్త." రుక్మాం. 3. 126.
 • చూ. ఈరిక లీను.

ఈరు దివ్వ పేను వచ్చు

 • కొంచెము కదపగా పూర్తిగా కదలు.
 • తీగ కదిపితే డొంక కదలు అనుట వంటిది.
 • "మీర లూరకుండ రీరు దివ్వగ బేను, వచ్చు ననుట వినమె వనితలార!, యాన వెట్టి యడుగ మానరా దిక జెప్ప, వల సె మీ రహస్యవర్తనములు." ప్రభా. 5. 78.
 • "ఇడక పో బోల దిడ బోల దీరు దివియం, బేను రాకున్నె తైర్థికుల్ పెళుచు లండ్రు." పాండు. 4. 166.

ఈరెండ

 • లేతయెండ. శివ. 4. 27. హర. 7. 139. ఆము. 6. 97.

ఈరెలుగు

 • హీనస్వరము.

ఈరెలుగుపడు

 • డగ్గు త్తికపడు.
 • "తల వడకంగ నొయ్య నీరెలుగు వడుచు." హర. 2. 48.

ఈరేడులోకాలు

 • పదునాలుగు లోకములు.
 • క్రింద యేడు, పైన యేడు లోకాలున్న వని మన పురాణాలు. ఆ లోకా లివి.
 • భూలోకము - అతలము
 • భువర్లోకము - వితలము
 • సువర్లోకము - సుతలము
 • మహర్లోకము - రసాతలము
 • తపోలోకము - తలాతలము
 • తేజోలోకము - మహాతలము
 • సత్యలోకము - పాతాళము

ఈర్పెన

 • ఈరు తీయుదువ్వెన. పొడవుగా ఉండి దువ్వెనపండ్ల వలె గాక - పొడవుగా కోసిన పండ్లు కలిగిన ఈ ర్పెనలు