పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/214

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఈనే_____ఈమా 188 ఈమా_____ఈరి

ఈ నేటికాలము

 • ఇప్పటి కాలము. కాశీ. 1. 13.
 • ఇదే అర్థంలో నేడు 'ఈరోజులలో' అని వాడటం అలవాటు.
 • "ఈరోజుల్లో పెద్దలమాట వినేవా రెవరు?" వా.

ఈ పిల్లి ఈ పాలు తాగుతుందా అన్నట్టు ఉండు.

 • అతి అమాయకంగా కనిపించు.
 • "ఆయన యింట్లో ఉన్నంతసేపూ వీడు ఈపిల్లి ఈపాలు తాగుతుందా అన్నట్టు ఉంటాడు. ఇల్లు దాటీదాటడంతోనే ఒకటే అల్లరి." వా.

ఈపాటి చదువుకో లేదా?

 • ఈమాత్రం తెలియదా?

             "అరయ గూతుం గవయుట
               వారల కది యొప్పవచ్చు వసుమతి నినజుం
               డీరీతి జేసె బూర్వము, శారద యీ
               పాటిచదువు చదువదె చెపుమా?"
                                          నలచ. 4. 122.

 • చూ. ఈమాత్రం చదువు చదువుకో లేదా?

ఈబరిగొట్టు

 • నిష్ప్రయోజకుడు.

ఈమాత్రం ఆమాత్రం మనిషి

 • ఇంతటంతటివాడు; సుమారైనవాడు.
 • "ఈమాత్రం ఆమాత్రం మనిషి వాడి కంటి కాగడం లేదు." వా.

ఈమాత్రం ఆమాత్రానికే

 • అతి స్వల్పవిషయానికే.
 • "ఈమాత్రం ఆమాత్రానికే మొహం ముడుచుకొని కూర్చుంటే కాపురాలు ఎట్లా అవుతా యమ్మా?" వా.

ఈమాత్రం చదువు చదువుకో లేదా?

 • చూ. ఈపాటి చదువుకోలేదా?

ఈయకోలు

 • అంగీకారము.
 • చూ. ఇయ్యకోలు.

ఈరములు గొట్టు

 • దారులు గొట్టు.
 • ఈరము = పొద. పొదల చాటున దాగి ఉండి దారులు కొట్టుటపై వచ్చినపలుకుబడి.
 • "బంధుల దిట్టి సజ్జనుల బాధలు వెట్టి... ఈరములు గొట్టి." భాగ. 6. 107.

ఈరసపడు

 • అసూయపడు, ఈర్ష్యపొందు.
 • "నా రూపమునకు మదిలో, నీరసపడు చున్నవాడు." కాశీ. 4. 152.

ఈరస మాడు

 • తిరస్కరించు.

                 "కుందనపు గాహళంబులు, పొందెఱు
                  గక యెన్ని బిరుదములు పలికిన ద,
                  మ్మందదుకు లనుచు నాలిక, నిందీవర
                  నయనజంఘ లీరస మాడున్."
                                                  వరాహ. 11. 49.

ఈరస మెత్తు

 • అ సూయపడు; ఈర్ష్య వహించు.