పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/213

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఈన____ఈనా 187 ఈని____ఈనె

 • "ఈటెపోటుల బడి ప్రేవు లీదు లాడ." మను. 4. 42.
 • 2. ఈతకొట్టు.
 • "తడబడ నోలలాడుచు హళాహళిగా బడి నీదులాడెడిన్." జైమి. 1. 28.
 • "పిల్లలు బావిలో ఈదులాడుతుండగా చూచి వాళ్ల నాన్న కోప్పడ్డాడు." వా.

ఈన గాచి కుక్కలపాలు చేయు యామున. విజ. 4. 96.

 • చూ. ఈనగాచి నక్కల పాల్జేసినట్లు.

ఈనగాచి నక్కల పాల్జేసినట్లు

 • సఫల మగునంతదాకా ప్రయత్నించి, ఫలితం కడపట ఎవరికో వదలివేయు.
 • "వ్యాపారం బాగా స్థిరపడేదాకా పనిచేసి ఇప్పుడు వదిలి వేయడ మేమిట్రా? ఈన గాచి నక్కలపాలు చేసినట్లుగా?" వా.

ఈనరాసి

 • తక్కువరకం వడ్లు. బ్రౌను.
 • హీనరాశికి వికృతరూపము కావచ్చును. రాశిని తరము, రకము అనే అర్థంలో ఉపయోగించడం కలదు.

ఈనా డయ్యెడుకార్యము కానేరదె ఱేపు

 • తొందరపడుట యెందుకు? అనేసందర్భంలో ప్రయుక్త మయ్యే పలుకుబడి. ఈ రోజయ్యేది రే పవుతుంది అని రాయలసీమలో విరివిగా వాడుక.
 • "ఈ నా డయ్యెడుకార్యము గా నేరదె ఱే పటంచు గడు నెమ్మది న మ్మానధురంధరుడు-" శుక. 1. 216.
 • చూ. ఈరోజయ్యేది రేపవుతుంది.

ఈనినకడుపు ఇల్లాటదు

 • బాలింతకు ఆకలి యెక్కువ అనుట.
 • "ఈమధ్య కోడలికి తెగ ఆకలేస్తున్నట్టుందిరా. ఈనిన కడుపు ఇల్లాట దంటార్లే." వా.

ఈనినపులివలె

 • మహాక్రోధముతో అనుట. ఈనిన పులి మహాకోపంగా ఉంటుంది-ఆ పిల్లల నెవ రెత్తుకొని పోతారో అని. ఆ సమయంలో కనిపిస్తే ఎవరి నైనా చంపుతుంది.
 • "ఏణాక్షి యది విని యీనిన పులిబోలె బదరి భగ్గున మండిపడియె నొక్కొ." రాధి. 3.

ఈనెగట్టు

 • వరుసగట్టు.
 • "ఱేని పల్లొత్తులు బట్టబైట నిడ నోపుచు వా తెఱ నీనె గట్టగా." శుక. 1. 514.

ఈనెగాజులు

 • ఒక పిల్లల ఆట. శుక. 1. 513. హంస. 3. 146.

ఈనెగుఱ్ఱము

 • పిల్లల ఆట. హంస.