పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/212

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఈత____ఈదా 186 ఈదా____ఈదు

 • "కొంచగా డని యెంచకుడు దశాననుని ముంచి మీ కీతలు మోతలు చేయు."
 • వర. రా. కిష్కి. 512 పు. పంక్తి. 5.

ఈతలు మోతలు నగు

 • ఛిన్నా భిన్న మగు, దుర్భర మై పోవు.
 • "ప్రాత యగుమంత్రి తనకుం, జేతఱికము జేసె ననుచు శిక్షించి యొరున్, లాతిం బెట్టిన నీతలు, మ్రోతలు నై రాజు విడుచు బొందక మూకల్." పంచ. (నారా) (మి. భే) 290.

ఈత విడుచు

 • ఏ సంస్కారమూ లేక వదలి వేయు, గాలికి వదలిపెట్టు. ఈదురు గాలి అని కూడా ఉంది గనుక ఈ అర్థమే ఇక్కడ. ఇదే అర్థంలో ఈటు విడుచు కూడా ఉన్నది.
 • "ఈత విడిచిన మేదీగె యింత నయము, కలిగి యున్నది వాడుక కలిగె నేని, నెంత వరక మై యుండునొ." కుమా. 7. 7.

ఈదా డన్న కోదా డను

 • ఎతి అంటే ప్రతి అను, ప్రతి మాటకూ వ్యతిరేకించు.

            "మీదన్ వియోగసాగర, మీదం
             గలవా లతాంగి! యే మెఱుగ వయో!,
             యీదా డన్నను మదనుడు, గోదా
            డనువాడు బిగువు కొనసాగు నొకో!"
                                                 విజ. 2. 192.

 • "వానితో ఏపని చేయించుకో లేము. ఈ దాడంటే కోదా డ నేరకం." వా.

ఈదాడు

 • నిమగ్న మగు.
 • "ఇల నాచిత్తము యోగసాధనలయం దీ దాడగా." సర్వేశ. 93.

ఈదాఱు

 • తడియాఱు.
 • "నులివాయం గుంజి యీదాఱ జె, నారన్ వైచినజాలమో." కాళ. 4. 96.

ఈదుకొంటూ

 • కొంత ప్రయాసపై జీవనము చేస్తూ.
 • "ఈ పిల్లల నందరినీ యెదాన వేసుకొని ఏదో సంసారం యీదుకొంటూ వస్తున్నాను." వా.

ఈదుగాయ హంస. 4. 182.

 • చూ. ఈతకాయ.

ఈదుగొయ్య హంస. 4. 182.

 • చూ. ఈదుగాయ.

ఈదురుగాలి

 • చలిగాలి.
 • "ఈదురుగాలిలో తిరిగితే జబ్బు చేస్తుంది." వా.

ఈదురో మను

 • ఎందుకు పుట్టామురా భగవంతుడా అన్న ట్లుండు.
 • "ఏమిట్రా అలా ఈదు రోమని ఉన్నావు." వా.
 • చూ. ఈసురో మను.

ఈదులాడు

 • 1. వ్రేలాడు.