పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


సంకేతము గ్రంథ నామము కవినామము.
నీలా నీలా సుందరీపరిణయము కూచిమంచి తిమ్మకవి
నృసిం నృసింహపురాణము ఎఱ్ఱన
నై, నైష నైషధము శ్రీనాథుడు
పంచ. వేంక పంచతంత్రము వేంకటనాథుడు
పండిత పండితరాయ విజయము తిరుపతి వెంకటకవులు
పండితా పండితారాధ్యచరిత్రము పాలకుఱికి సోమనాథుడు
పతివ్రతా పతివ్రతామాహాత్మ్యము (తె. జా.)
పద్మ పద్మ పురాణము మడికి సింగన
పద్య, బసవ పద్య బసవపురాణము పిడుపర్తి సోమనాథుడు
పరమ పరమయోగివిలాసము తాళ్లపాక చిన్నన్న
పల. (పల్నాటి) పలనాటి వీరచరిత్ర శ్రీనాథుడు
పాంచా పాంచాలీపరిణయము కాకమాని మూర్తికవి
పాండ, జన పాండవజనన నాటకము తిరుపతి వెంకటకవులు
పాండ, ప్రవా పాండవ ప్రవాసనాటకము (తె. జా.) తిరుపతి వెంకటకవులు
పాండవాశ్వ పాండవాశ్వమేధ నాటకము తిరుపతి వెంకటకవులు
పాండ, విజ. పాం. విజ పాండవవిజయ నాటకము తిరుపతి వెంకటకవులు
పాండవో పాండవోద్యోగ నాటకము తిరుపతి వెంకటకవులు
పాండు పాండురంగ మాహాత్మ్యము తెనాలి రామకృష్ణకవి
పాణి పాణిగృహీత తిరుపతి వెంకటకవులు
పారి పారిజాతాపహరణము ముక్కు తిమ్మన
పార్వ పార్వతీపరిణయము రాయ రఘునాథ భూపాలుడు
పె. పా. (పెన్నే) పెన్నేటిపాట విద్వాన్ విశ్వం
ప్రబంధ ప్రబంధ రాజవేంకటేశ్వర విజయవిలాసము గణపవరపు వెంకటకవి
ప్రబోధ ప్రబోధ చంద్రోదయము నందిమల్లయ, ఘంటసింగయ
ప్రభా ప్రభావతీప్రద్యుమ్నము పింగళి సూరన
ప్రభా, నాట ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్న నాటకము తిరుపతి వెంకటకవులు
ప్రభు (ప్రభులిం) ప్రభులింగలీల పిడుపర్తి సోమనాథుడు