పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/205

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఈగ____ఈగ 179 ఈగ____ఈగ

ఈగకంట నైన పడకుండ

 • ఎవరికీ తెలియకుండా.
 • "ఈగకంట నైన బడకుండు నంత రహస్యముగ దీసికొని వచ్చితిని." చింతా. 4.44.

ఈగకు ఇలి పాముకు బలి పెట్టని

 • అతిలోభి యైన.
 • "ఈగకు ఇలి పాముకు బలి పెట్టనివా డతను." వా.
 • చూ. ఈగకు కాటు పాముకు బలి ఇవ్వని.

ఈగకు కాటు పాముకు బలి ఇవ్వని

 • అతిలోభి యైన.
 • "ఈ భువి బాముకుం బలియు నీగకు గాటును నీక యెంతయున్, లోభపరాయణాత్మకులలోన బ్రసిద్ధు డితం డనంగ..." హరి. 4. 100.
 • "ముంచి యీగకు గాటు పామునకు బలియు, నొసగ డని భర్తకై పొక్కు నువిద మదిని." పాండు. 4. 149.
 • చూ. ఈగకు నిసురు పాముకుబలిపెట్టని ; ఈగకు ఇలి పాముకు బలిపెట్టని.

ఈగకు తవుడు లేదు

 • ఏమాత్రం ధాన్యం లేదు అనుపట్ల అనేమాట.
 • "కటకటా యింత లింగ సమర్థుడయ్యు, నిట యీగకును దవు డింటిలో లేదు." బసవ. 4. 97.

ఈగకు నిసురు పాముకు బలి పెట్టని

 • మిక్కిలి లోభి యైన.
 • "సామీ ! పలుమఱు దేవర, కేమని విని పింతు నింక నీగకు నిసురుం, బామునకు బలియు బెట్టక, యా ముసలిగ రాసు పిసిడి యై వర్తించున్." విప్రనా. 3. 16.
 • చూ. ఈగకు ఇలి పాముకు బలిపెట్టని.

ఈగకు పోక పెట్టినట్టు

 • ఆసక్తి లేక ఉండు.
 • ఈగముందు బెల్లం పెడితే అది ఆసక్తి కనబరుస్తుంది. పోక పెడితే అది తన కేమీ కాబట్టనట్లు ఉంటుంది. అందుపై వచ్చినపలుకుబడి.
 • "మిన్న కున్నార లిది యేమి మీరు ముగుర, యీగకును బోక వెట్టిన యిట్టి భంగి, హెచ్చుగుం దింతమాత్ర మిందేని గల్దె, మిగుల గోపంబు మీకు లేమియును దోచె." క్రీడాభి. 1. 246.

ఈగడ

 • జాడ, పోవడి.
 • "హంసి యీగడ యొక కొంత దొరకునొ యంచు." ప్రభా. 4. 3.

ఈగపులి

 • ఒకరక మైనసాలెపురుగు.
 • వాడుకలో కూడ దీనికి ఈగపులి అనేపేరు. ఇది ఈగలను పట్టుకుంటూ ఉంటుంది.

ఈగలు మూగుచుండు

 • అపరిశుభ్రముగా ఉండు.
 • "వాళ్లిల్లు ఎప్పుడూ ఈగలు మూగుతూ ఉంటుంది." వా.

ఈగ వాలితే జాఱు

 • మిక్కిలి నును పైన.