పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/204

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇహ____ఈకం 178 ఈక____ఈకో

ఇహమా పరమా ?

 • ఈ పని బొత్తిగా నిష్ప్రయోజనం అనుపట్ల ఉపయోగిస్తారు.
 • ఇటు ఈలోకంలో వచ్చే లాభం లేదు. కనీసం అటు పుణ్యం వస్తుం దనడానికీ వీలు లే దనుట.
 • "అట్లాంటి చండాలునికి సహాయం చేస్తే ఇహమా పరమా ?" వా.
 • చూ. ఇహపరములు.

ఇహాముత్రఫలము

 • ఇహపర సౌఖ్యము. ఇహాముత్రఫలములను విసర్జించిన యతడే నిజ మైనసన్యాసి కాగలడు. - అని వేదాంతం.

ఇహాముత్రఫలభోగవిచారం

 • ఇహపరసుఖావా ప్తిని గుఱించినవిచారము.
 • ఇది మోక్ష సాధన మని వేదాంతుల నమ్మకం. వేదాంతపరిభాష.

ఇహాముత్రసౌఖ్యములు

 • ఇహపరసౌఖ్యములు.

ఈండ్రము సేయు

 • నిర్బంధించు.
 • "ఎన్నడు నిను బెట్టు మనుచు నీండ్రము సేయన్." భాగ. 8. 565.

ఈకంటికి ఈరెప్పలు దూరం కావు

 • అవి రెండూ సన్నిహిత మైనవే అనుపట్ల ఉపయోగిస్తారు.
 • "ఈ కంటికి ఈ రెప్పలు దూరం కావు నాయనా ! మీ అన్న నిన్ను చూచుకొంటూనే ఉంటాడు." వా.

ఈకకు ఈక, తోకకు తోకగా

 • దేని కదిగా ; విమర్శించిచూస్తే సూక్ష్మపరీక్ష కిది నిలువ దను పట్ల అనేమాట.
 • కోడిపెట్టలలో బల మైనదానికి ఈకా, తోకా తీసివేసినా తగినంత మాంసం ఉంటుంది. దుర్బల మైనదానికి బొచ్చు తీసి వేస్తే మిగిలేది తక్కవ. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "ఈకకు ఈక తోకకు తోక తీసివేస్తే ఇందులో మిగిలేది నా కేమీ కనిపించడం లేదు." వా.

ఈక తోక లేని

 • తలా తోకా లేని ; అందని పొందని.
 • "ఈక తోక లేని యీ కృష్ణుమాటలు పొలతి నమ్మి నానబోసి కొనియె." రాధి. 3. 23.

ఈకొను

 • అంగీకరించు.
 • "మదీయవాక్యముల కీకొనవొ." రాధా. 1. 91.
 • చూ. ఇయ్యకొను.

ఈకోలు

 • అంగీ కారము.
 • చూ. ఇయ్యకోలు.