పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/202

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇస_____ఇసు 176 ఇసు_____ఇసు

ఇసడిలక

 • విసు గొందక.
 • "ఇసడిలక మఱియు జని." భా. రామా. అర. 2. 6.

ఇసిఱింతచూపులు

 • కులుకు చూపులు. చిలుకరించు చూపులు.
 • "ఏ పువ్వుబోడుల యిసిఱింత చూపుల ఋషులగట్టిమనంబు లిగురు వెట్టు." కాశీ. 3. 169.
 • "మాపిన్నది యిసిఱింతల, చూపుల నరగంట వెదకుచు న్నిను జూచున్." నైష. 8. 61.

ఇసిఱింతలువాఱు

 • చిలుకరించు.
 • "చిఱునగవు లిసిఱింతలు వాఱ." హర. 5. 152.
 • "మంతనములు బెదవుల నిసిఱింతలు వాఱంగ." విక్ర. 8. 87. హర. 5. 51.

ఇసిళ్ల పుట్టలు పెట్టు

 • విపరీతముగా సంతానం కను.
 • "పొదలిన పుత్రుల యిసిళ్ల పుట్టలు పెట్టెదము." తాళ్ల. సం. 9. 51.

ఇసుక గరుములు

 • అటు యిసుక నేలా కాక, యిటు గరుగు నేలా కాక మధ్యస్థంగా ఉన్న భూమీ-పొలమూ.

ఇసుక చల్లిన రాలనంత

 • అత్యధికంగా, చాలమంది. కాశీ. 1. 98.
 • "ఆ తిరునాళ్లకు ఇసుక వేస్తే రాలనంత జనం వచ్చారు." వా.

ఇసుక జల్లిన రాలని

 • దట్టముగా నున్న.
 • "మొల్లదీ గెలనంటి ముడువడి యిసుకం, జల్లిన రాలక చల్లగా బ్రబలు, నాకు జప్పరములయందు."
 • గౌ. హరి. ప్రథ. పంక్తి. 493-95.

ఇసుకతక్కెడ - పేడతక్కెడ

 • ఒకరిని మించిన మోసగాడు మఱొక డనుట.
 • జానపదకథపై వచ్చినపలుకుబడి.
 • "వాళ్లిద్దరూ చేరితే బాగానే ఉంటుంది. ఒకరు ఇసకతక్కెడ, మరొకరు పేడ తక్కెడ." వా.

ఇసుక త్రాడు పేనగల

 • ఇసుకతో తాడు పేనగల.
 • అసాధ్యకార్యములను చేయగల నేర్పరి అని నిరసనద్యోతకంగా అనుటలో వచ్చిన పలుకుబడి.
 • పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 359.

ఇసుకతిన్నె

 • ఇసుకదిబ్బ, సైకతస్థలి.

ఇసుక పాతఱ

 • తఱుగు లేనిది.
 • "అనఘ! వేశ్యావిడంబవర్తనము లెన్న నిసుకపాతఱ యాజోలి యేల త్రవ్వ?" వైజ. విలా.

ఇసుక రాజనములు

 • ఒక రక మైనవడ్లు.