పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/196

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇల్ల_____ఇల్లా 170 ఇల్లా_____ఇల్లా

ఇల్ల లికిన పండు గగునా?

 • ఏదో కొంత తొలిపనులు జరిగినంతమాతంతోనే అంతా అయినట్లు సంతోషింప రా దనుట.
 • ఇల్లలకడం పండుగలో చాలా ప్రాథమిక మైనపని. ఆపని కాగానే పండుగ అయిన దనుకుంటే ఎట్లా?

 • "త్రుళ్లగ నేటికి నిలు నిలు, మిల్లలి కిన బండు వగునె యింతటిలోనే, వల్లభునకు గడు నచ్చిన, యిల్లాలివె? యేను లాతినే పోదోలన్." కళావూ. 3. 190.
 • సా. ఇల్లలకగానే పండుగవుతుందా?

ఇల్లలికి మ్రుగ్గు వెట్టు

 • అలంకరించు. పండుగ పబ్బము లప్పుడూ, ఏదైనా శుభకార్యం జరిగినప్పుడూ ఇల్లలికి ముగ్గు పెట్టడం ఆచారం. దీనిమీద వచ్చినదే 'ఇల్ల లుకగానే పండుగ అవుతుందా' అన్న సామెత.
 • "ఇల్లలికి ంరుగ్గు వెట్టి మ, హోల్లాసము పల్లవింప నొక్క మెఱుంగుం, బళ్లెమున గోసి వైచిన..." శుక. 2. 28.

ఇల్లాది

 • ఇంటిల్లి పాదీ, ఇంటిలోనివా రందరూ.
 • ఇల్లాదివోవు
 • ఇంటివా రందఱూ వెళ్లు. ఇంటిల్లిపాదీ అని నేటి వాడుక. ఇల్లు వదిలి వలసపోవుటగా ఇక్కడ కానవస్తుంది.
 • "కరికాల మండలేశ్వరుడు, కావేరి గట్టింప గడగి యిల్లాది,వోవనీకై యేను వోయెద నంచు...వెట్టికిజను టెల్ల..."
 • బసవ. 4. 115 పుట.

ఇల్లాపె

 • ఇంటావిడ., ఇల్లాలు, భార్య.
 • "అవ్వా బువ్వ బు వ్వంచు ని,ల్లాపెన్ జీర్ణ పటాపకర్షముల నుడ్డాడింపగా." మల్లభూ. వై. 21.

ఇల్లామల్లి

 • చూ. ఇల్లావల్లి.

ఇల్లాలితనము

 • పాతివ్రత్యము.
 • "తార కేయిల్లాలితనము తగ్గె." అహల్యా. 3. 39.

ఇల్లాలు

 • గృహిణి, పతివ్రత.
 • "ఈ పాప నిచ్చెద నిల్లాలిగా నీకు." రుక్మాం. 5. 77.
 • "ఆమె చాలా గొప్ప ఇల్లాలు." వా.

ఇల్లావల్లి

 • ఇటు సంగతులు అటూ, అటు సంగతులు ఇటూ చెప్తూ, తగాదాలు పెడుతూ ఉండే పిల్ల. తిట్టుగా ఉపయోగిస్తారు. చిల్లావల్లి అనడం వాడుక.
 • "అది వట్టి యిల్లావల్లి. దానితో ఏమీ పెట్టుకో వద్దు." వా.
 • చూ. ఇల్లామల్లి.