పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/186

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఇప్ప_____ఇము 160 ఇము_____ఇయ

ఇప్పపూ మొగ్గలబోని బుగ్గలు

 • అంద మైనబుగ్గలు. కవిసమయ సిద్ధ మైన ఉపమానం.
 • "అంబురుహముఖుల యొప్పులకుప్ప లగు నిప్పపూమొగ్గలం బోని బుగ్గలం దగ్గలిక నూపుకమ్మపంజుల..." మను. 3. 28.

ఇబ్బంది

 • కష్టము.
 • "ఈ యీబ్బందిలో మీరు ఆదుకోవాలి." వా.

ఇబ్బందిగాడు

 • బెబ్బులికీ, చిఱుతపులికీ పుట్టినపులి.
 • బ్రౌను. శ. ర.

ఇబ్బందిపడు

 • చిక్కు పడు.
 • "ఆ ఊళ్లో డబ్బు లేక నేను చాలా యిబ్బందిపడి పోయాను." వా.

ఇబ్బడి

 • రెండింతలు.
 • "వేడ్క యిబ్బడి గాదే." ఉత్త. రామా. 2. 240.
 • "కాస్త జాగ్రత్తగా చేస్తే యింత కిబ్బడి ముబ్బడి చేయొచ్చు." వా.
 • చూ. ఇనుమడి, ఇమ్మడి.

ఇముడుకొను

 • 1. కాపాడు.
 • "కొన్ని నాళ్లు నన్ని ముడుకొమ్ము కరుణ ననాథ ననిన." ప్రబో. 5. 81.
 • 2. చేరుకొను, కలుసుకొని పోవు.
 • "వాడు వాళ్ల అత్తగారింట్లో బాగా యిముడుకొని పోయాడు." వా.

ఇమురుకొను

 • హరించికొని పోవు.
 • "ఇమురుకు యాఱి పోయిన దీపమునకు, జమురు వోసినయట్టు."
 • రంగ. రామా. అయో. 145.

ఇమ్మడి

 • రెండింతలు
 • "ఉత్సవోన్మత్తభావ మిమ్మడి యై ప్రమోదంబునం దేలిరి." భార. అశ్వ. 3 ఆ.
 • రంగ. అయో. 145 పు.
 • చూ. ఇనుమడి, ఇబ్బడి.

ఇమ్మడి ముమ్మడి

 • ఇబ్బడి ముబ్బడి, రెండింతలు, మూడింతలు.
 • "ఇమ్మడి ముమ్మడి యితరదేశంబు లిమ్మహి." పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 416.

ఇమ్ముకొను

 • వ్యాపించు.
 • "నెమ్మి పురి విచ్చె గాలుష్య మిమ్ము కొనియె." కాళిందీ. 2. 43.

ఇమ్ముల నుండు

 • నెమ్మదిగా నుండు.
 • "మునుల సద్గోష్ఠి నిమ్ముల నున్న వేళ." గౌ. హరి. అ. పంక్తి. 12.
 • "ఇమ్ముల నున్న వాడె హరి." భాగ. స్క. 10 (పూ) 1474.

ఇయత్త

 • సత్తా, సారం.